Про журнал

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Науковий журнал "Professional Art Education" заснований Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди у 2020 році.  Журнал позиціонується як періодичне наукове видання, що виходить у режимі 2 номери на рік. 

"Professional Art Education" надає фахівцям у галузі мистецтва та мистецької освіти можливість публікації своїх теоретичних, практичних і науково-методичних праць. До друку приймаються оригінальні дослідження (рецензовані оригінальні наукові статті), які містять нові, раніше не публіковані наукові результати, а також огляди, аналітичні та концептуальні розробки щодо конкретних проблем гуманітарних досліджень, зокрема в області мистецької ос

ЦІЛІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Науковий журнал "Professional Art Education" організовано з метою широкого висвітлення актуальних проблем розвитку мистецтва й мистецької освіти, ознайомлення читачів з досягненнями української та світової мистецтвознавчої науки, історією та художньо-естетичною практикою.

Особливістю журналу "Professional Art Education" є підтримка науково-аналітичних праць молодих учених, у т.ч. магістрів і аспірантів. Журнал рівняється на міжнародні норми рецензування та публікації. Повні тексти мовою написання статей та розширене резюме англійською мовою викладають у відкритому доступі на сайті збірника.

Завдання наукового журналу спрямовані на:

 • опублікування наукових результатів з метою розширення, удосконалення та презентації нових інноваційних досліджень у галузі мистецької освіти та суміжних галузях;
 • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
 • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які потрібно опублікувати;
 • дотримання редакційної етики.

"Professional Art Education" орієнтований на науковців, знавців і практиків сучасного мистецтва, на вітчизняних і зарубіжних мистецтвознавців, які займаються історією, сучасним мистецтвом і новітніми методами вивчення мистецтва, на широкий загал його шанувальників. 

Основними тематичними напрямами журналу є висвітлення:

 • історичної ретроспективи мистецької освіти (історичний розвиток мистецтва як особливої форми творчої діяльності людини; генеза й еволюція змісту мистецької освіти в системі професійної підготовки митців; світові та вітчизняні культурно-історичні традиції розвитку мистецької освіти тощо);
 • теорії і практики загальної мистецької освіти (взаємозв'язок теорій мистецтва і методів художньо-естетичної освіти; вплив мистецтва на розвиток особистості; методологія мистецької освіти в системі професійної підготовки фахівців, самовдосконалення і художньо-творчої діяльності тощо);
 • інноваційних тенденцій в контексті розвитку сучасної мистецької освіти (інтеграція мистецтв в освіті; інноваційні концепції мистецько-культурної парадигми; полікультурний підхід в мистецькій освіті; вдосконалення сучасних методів і технологій викладання мистецтва в системі позашкільної, загальної та професійної освіти тощо). 

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

З метою забезпечення ефективності та якості публікацій "Professional Art Education" керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Водночас, редакційна колегія збірника заохочує та спонукає авторів дотримуватись належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки й опублікування статей, що подаються до редакції збірника.

Редакційна колегія наукового журналу "Professional Art Education" керується такими документами:

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

 1. Редакція журналу "Professional Art Education" дотримується певних принципів видання та правил підтримки авторських публікацій:
 • науковості, об'єктивності, професіоналізму, інформативності викладення найбільш значущих інноваційних досліджень у галузі мистецької освіти;
 • безумовної лояльності до всіх суб'єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні збірника;
 • об'єктивності до залучення компетентних рецензентів з метою неупередженого застосування подвійного сліпого рецензування;
 • орієнтованості на здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних Scopus і Web of Science щодо змісту та оформлення матеріалів.
 1. "Professional Art Education" є безгонорарним виданням.
 2. Рішення про опублікування або відхилення матеріалів, які надходять до редакції збірника, приймає редакційна колегія відповідно до положення про рецензування.
 3. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, що надійшли до журналу, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які не відповідають тематиці збірника чи неналежно оформлені, ретельно дотримуючись при цьому правил публікаційної етики.
 4. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензують та не повертають авторам.
 5. Передрукування іншими виданнями матеріалів, опублікованих у даному збірнику, не допускається.
 6. Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та наявність помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.
 7. З метою забезпечення можливості цитування публікації, підвищення індексу цитування автора й самого збірника редакція пропонує авторам завантажити й підписати згоду на опублікування статті , а також  надати відомості про автора, що містить контактну інформацію (прізвище та ім'я, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, Orcid ID чи Researcher ID, адреса електронної пошти, телефонний (вайбер чи інший схожий месенджер) номер).
 8. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції та розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця .
 9. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію*.
 10. Кожний випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
 11. Електронний варіант збірника розміщується на офіційному сайті. Друкований – надсилається авторам (за домовленістю) поштою або видається в редакції.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

І. Загальні умови

1.1. Процедуру рецензування проходять усі статті, що надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об'єктивну оцінку змісту наукової статті та її відповідності щодо вимогам журналу. Здійснюється всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті.

1.2. Рецензування проводиться конфіденційно за принципом double-blind – подвійне «сліпе» – коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного. Взаємодія між автором і рецензентом можлива за умов прийняття такого відповідного рішення (дозволу),  якщо відкритість взаємодії дозволить поліпшити стиль і логіку викладу матеріалу дослідження.

1.3. До друку приймаються лише ті статті, які мають цінність з наукової точки зору і сприяють вирішенню актуальних проблем і завдань. Окремо враховується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання (див. Вимоги до оформлення статей).

1.4. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень і забезпечення узгодження стосовно дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалось дослідження. Число і тип рукописів поданих на рецензію, а також кількість рецензентів, сама процедура рецензування та врахування зауважень рецензентів можуть варіюватися.

1.5. Рецензування рукописів є конфіденційним. Репрезентуючи рукопис, автор(и) довіряє редакторам результати своєї наукової роботи. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора.

1.6. Редактори не повідомляють інформацію стосовно рукопису (включаючи відомості про її отримання, термін знаходження на рецензуванні, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів та остаточне рішення), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливо тільки у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів. У всіх інших випадках її збереження обов'язково.

1.7. Всі рукописи проходять обов’язкову перевірку на унікальність авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

ІІ. Структура рецензування

2.1. Усі рукописи, що надходять до редакційної колегії, направляються за профілем дослідження двом рецензентам. Призначає рецензентів головний редактор журналу. За рішенням головного редактора журналу (при певних обставинах) призначення рецензентів може бути доручено члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.

2.2. Рецензування відбувається протягом 14 діб. Терміни рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням певних умов для максимально об'єктивної оцінки якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати одного календарного місяця.

2.3. Висновок рецензентів є основним інструментом стосовно прийняття рішення про публікацію, доопрацювання чи відмову. Відповідне рішення надсилається автору на електронну адресу (СМС повідомлення тощо). 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

 1. Збірник наукових праць "Professional Art Education" дотримується політики відкритого доступу open access щодо змісту статей на принципі вільного доступу для громадськості з метою сприяння більш глобального обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей кожного збірника представлено на офіційному веб-сайті в розділі «Архів». Політика паралельного архівування забезпечує надійність збереження збірника та окремих статей, а також їх незмінність і відповідність оригіналам.
 2. Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), відповідно до якої автор дозволяє копіювати, передавати свій твір, змінювати, переробляти, удосконалювати зміст; автор не дозволяє використовувати свій чи змінений матеріал з комерційною метою (Noncommercial); слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution); змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-NC-SA (Share Alike).
 3. Редакційна колегія збірника наукових праць "Professional Art Education" залишає за собою право на розповсюдження в електронній та паперовій формах інформації про окремі статті, або їх фрагменти, що набули опублікованого статусу без повідомлення про ці дії автора/авторів статей із збереженням їх авторських прав відповідно до Закону України «Про інформацію». 

АВТОРСЬКІ ПРАВА

 1. Редакція журналу "Professional Art Education" дотримується позиції авторського права й здійснює свої повноваження у межах, що передбачені Законом України «Про авторські права».
 2. Автори мають право подати на рецензування з метою публікування до збірника "Professional Art Education" оригінальні наукові статті, що містять результати історичних, теоретичних чи експериментальних досліджень у галузі мистецької освіти.
 3. Автори мають підтвердити, що надані до "Professional Art Education" матеріали не знаходяться на розгляді в інших виданнях та відповідають стилістичним і бібліографічним вимогам, описаних у Керівництві для авторів.
 4. Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Всі, хто брав участь у певних аспектах дослідницького проекту, повинні бути названі в розділі підтвердження.
 5. Автор (автори) статті повинні підписати та надіслати до редакції журналу "Professional Art Education" авторську угоду на публікацію матеріалівЯкщо редакційна колегія приймає рішення про відхилення статті, то вищезазначена угода анулюється із втратою юридичної сили. 
 6. Автор/автори зберігають за собою право:
 • використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою;
 • використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій;
 • використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;
 • розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного веб-сайту збірника) на: персональних веб-ресурсах усіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо); веб-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозиторіями); некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу;
 • виявляти значні помилки або неточності в своїй власній поданій (опублікованій) роботі та повідомляти редактора журналу або видавця для відхилення чи виправлення документу.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному веб-сайті збірника наукових праць "Professional Art Education"  є обов’язковим. 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ

З метою узгодження норм етичної поведінки всіх сторін, що беруть участь у процесі опублікування рукопису, необхідно додтримуватися певних вимог:

Автори статей зобов'язані:

 • забезпечувати новизну, достовірність та оригінальність результатів дослідження, всі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням цих авторів і першоджерел;
 • не допускати надмірного запозичення та плагіату в будь-яких формах; не допускати автоплагіату, гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання;
 • брати участь у процесі рецензування.

Співробітники редакції зобов'язані:

 • дотримуватися шанобливого і коректного ставлення до автора і його наукової спрямованості, зберігати редакційну таємницю, не допускати недобросовісності під час оброблення матеріалів;
 • не виправляти самостійно авторський текст, погоджувати з авторами кінцевий варіант тексту після внесення редакторської правки;
 • не допускати до опублікування матеріали, якщо вони не мають наукової цінності, не відповідають профілю збірника, суперечать його редакційній політиці та є вагомі підстави вважати, що вони містять плагіат або були раніше опубліковані в інших виданнях;
 • забезпечувати залучення об'єктивних і компетентних рецензентів, застосовувати практику подвійного (сліпого) рецензування.

Рецензенти зобов'язані:

 • дотримуватися терміну рецензування, встановленого редакцією;
 • ставитися до отриманого для рецензування рукопису як до конфіденційного документа, не надавати його для ознайомлення іншим особам; написані рецензії також мають носити конфіденційний характер;
 • не використовувати неопубліковані дані з рукопису;
 • надавати об'єктивну, аргументовану і коректну оцінку викладеним результатам дослідження.

Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Водночас, редакційна колегія збірника "Professional Art Education" заохочує та спонукає авторів дотримуватись належного рівня формальних та етичних вимог щодо підготовки й опублікування власних наукових досліджень. 

ПРОТИДІЯ ПЛАГІАТУ

Редакція журналу засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторського права та наукової етики.

Всі рукописи проходять обов’язкову перевірку на унікальність авторського тексту за допомогою платного ліцензованого програмного забезпечення (згідно Меморандуму про співробітництво між МОН України та компаніями Plagiat.pl та ТОВ “Антиплагіат”) через надсилання тексту на поштову скриньку antiplagiat@hnpu.edu.ua (підтримуються формати .doc.docx.rtf.txt.odt.ppt.pptx.html.pdf.pages.gdoc).

Автор може самостійно відправити текст статті на перевірку та представити результати (скан-копія документу – приклад) разом з іншими матеріалами.

Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 20% запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат. У цьому випадку статтю пропонується доопрацювати чи виноситься рішення щодо неможливості її прийняття до друку. В окремих випадках стаття може більш не розглядатися, а автор отримати попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома).

Уникнути плагіату можливо за умов:

 • використання лапок для слів, взятих дослівно з джерела чи три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати;
 • обмеження використання прямих цитат;
 • розміщення відповідних посилань на запозичений текст (речення, фразу, будь яке ствердження, пропозицію);
 • перефразування інформації або її узагальнення іншими словами;
 • отримання дозволу на відтворення ілюстрацій, таблиць, рисунків, взятих у інших авторів. 

Самоплагіат вважається неетичним. Автор може цитувати лише короткі фрази з іншої власної роботи із розміщенням відповідних посилань.