Редакційна політика

 1. Редакція журналу "Professional Art Education" дотримується певних принципів видання та правил підтримки публікацій:
 • науковості, об'єктивності, професіоналізму, інформаційності викладення найбільш значущих інноваційних досліджень у галузі мистецької освіти;
 • безумовної лояльності до всіх суб'єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні збірника;
 • залучення до роботи об'єктивних компетентних рецензентів з метою неупередженого застосування подвійного сліпого рецензування;
 • здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних Scopus і Web of Science щодо змісту та оформлення матеріалів.
 1. "Professional Art Education" є безгонорарним виданням.
 2. Рішення про опублікування або відхилення матеріалів, які надходять до редакції збірника, приймає редакційна колегія відповідно до інструкцій визначених у документах про рецензування,  розгляд матеріалів, вимог до оформлення та ін.
 3. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, що надійшли до наукового журналу, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які не відповідають тематиці збірника чи неналежно оформлені, ретельно дотримуючись при цьому публікаційної етики.
 4. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензують та не повертають авторам.
 5. Передрукування іншими виданнями матеріалів, опублікованих у даному збірнику, не допускається.
 6. Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та наявність помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.
 7. З метою забезпечення можливості цитування публікації, підвищення індексу цитування автора й самого збірника редакція пропонує авторам завантажити й підписати згоду на опублікування статті , а також  надати відомості про автора, що містить контактну інформацію (прізвище та ім'я, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, Orcid ID чи Researcher ID, адреса електронної пошти, телефонний номер).
 8. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції й розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця.
 9. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію
 10. Кожний випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
 11. Електронний варіант статті розміщується на офіційному сайті. Друкований варіант  надсилається авторам (за домовленістю) поштою або видається в редакції. 

Конфлікт інтересів

У разі виникнення конфлікту інтересів автор статті має право звернутись до редакції журналу з аргументованим поясненням власної позиції. В такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання чи зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов'язковим дотриманням принципів double - blind рецензування.

Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора рукопису. Відповідальність за достовірність наведених фактів та даних, обґрунтованість зазначених висновків, рекомендацій та науково-практичний рівень статті покладається на автора і рецензента.