Розгляд матеріалів

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам редакційної політики журналу і правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються, отже не допускаються до подальшого розгляду, про що автор(и) отримує повідомлення.
 2. Матеріали статті реєструються відповідальним секретарем (адміністратором, редактором) журналу "Professional Art Education" із зазначенням дати надходження, назви статті, П.І.Б. автора(ів), місця роботи автора(ів). Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.
 3. Відповідальний секретар (адміністратор, редактор журналу, ) проводить попередню оцінку статей на відповідність змісту, науковості та тематичної спрямованості журналу.
 4. Всі рукописи проходять обов’язкову перевірку на унікальність авторського тексту за допомогою платного ліцензованого програмного забезпечення (Unicheck). Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 15-20% запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат. У цьому випадку статтю пропонується доопрацювати чи виноситься рішення щодо неможливості її прийняття до друку. В окремих випадках стаття може більш не розглядатися, а автор отримати попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома).
 5. За позитивних умов стаття направляється на рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів, фахівцям з досліджуваної проблеми.
 6. Усі рукописи, що надходять до редакційної колегії, направляються за профілем дослідження двом рецензентам. Призначає рецензентів головний редактор журналу. За рішенням головного редактора журналу (при певних обставинах) призначення рецензентів може бути доручено члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.
 7. Рецензентами можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу "Professional Art Education", так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання і досвід роботи за конкретними науковими напрямками, як правило доктора наук, професора.
 8. Після отримання статті на розгляд рецензент, протягом 3-5 діб, оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з власної фахової кваліфікації та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент може відмовитися від рецензування та проінформувати про це редакційну колегію. Редакція повинна вирішити питання про призначення іншого рецензента.
 9. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друку статті. Терміни рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об'єктивної оцінки якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати одного календарного місяця.
 10. Рецензування проводиться конфіденційно за принципом double - blind – подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу (адміністратора журналу). На прохання рецензента і за погодженням робочої групи редакційної колегії взаємодія автора і рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається тільки у тому випадку, якщо відкритість взаємодії дозволить поліпшити стиль і логіку викладу матеріалу дослідження).
 11. Після зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації – "прийняти до друку", "доопрацювати", "відхилити" тощо. Відповідне рішення надсилається автору на електронну адресу.
 12. Після остаточного аналізу статті рецензент заповнює стандартну форму (бланк рецензії), що містить підсумкові рекомендації. Редакція по електронній пошті відсилає автору результати рецензування.
 13. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних корективів, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, які були зроблені в статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення і підготовки мотивованого висновку про можливість опублікування. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) про доцільність і можливість опублікування статті.
 14. У разі виникнення конфлікту інтересів автор статті має право звернутись до редакції журналу з аргументованим поясненням власної позиції. В такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання чи зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов'язковим дотриманням принципів double - blind рецензування.
 15. Остаточне рішення про можливість і доцільність публікації приймається головним редактором або, за його дорученням – членам редакційної колегії. В окремих випадках рішення про можливість публікації може прийматись засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар (адміністратор) повідомляє про це автора та вказує на очікуваний термін публікації.
 16. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття ставиться до черги. Виходячи з актуальності (в окремих випадках, за рішенням головного редактора), стаття може бути опублікована позачергово, в найближчому номері журналу).
 17. Остаточне рішення про склад друкованих статей фіксується протоколом засідання вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди, про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці обкладинки журналу.
 18. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. При необхідності технічний редактор має можливість звернутись до автора рукопису за узгодженням, надаючи йому право побачити остаточний макет статті.
 19. Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора рукопису. Відповідальність за достовірність наведених фактів та даних, обґрунтованість зазначених висновків, рекомендацій та науково-практичний рівень статті покладається на автора і рецензента.