Вимоги до оформлення матеріалів

I. Порядок подачі статті до журналу "Professional Art Education"

1.1. Матеріалами для опублікування є наукові статті з метою оприлюднення результатів власних наукових досліджень, повідомлення значних результатів теоретичного, методичного й практичного характеру в галузі мистецької освіти.

1.2. Статтю можна подати відповідальному секретареві (адміністратору, помічнику головного редактора, редактору)  на електронну адресу (admin@arteducation.pro). 

1.3. Автор може самостійно подати рукопис до журналу "Professional Art Education", авторизувавшись на офіційному сайті та звернувшись до закладки Подати статтю*.

*Подані матеріали автоматично надійдуть до редакції, про що автор отримає повідомлення на вказану при реєстрації електронну пошту. При виникненні труднощів у подачі статті, можна звернутись до технічної підтримки  – admin@arteducation.pro

1.4. За умов позитивного рішення щодо прийняття та опублікування статті, а також згідно політики відкритого доступу, необхідно представити додаткові документи:

ІІ. Вимоги до змісту матеріалів

2.1. За науковим змістом статті повинні відповідати вимогам, затвердженим Постановою Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

2.2. Обов’язковим є зазначення та виділення напівжирним звичайним кеглем таких структурних елементів, як:

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями (необхідно розкрити сутність і стан наукової проблеми у загальному вигляді, її теоретичну та (або) практичну значущість, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обґрунтувати актуальність дослідження та його важливість для подальшого розвитку відповідної галузі мистецтва та мистецької освіти).

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання окресленої проблеми, визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття (стисло, критично та у певній логічній послідовності необхідно проаналізувати основні положення останніх досліджень і публікацій, що безпосередньо стосуються порушеної проблеми, виокремити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячено статтю).

Формулювання цілей та завдань статті (необхідно висловити основну ідею публікації, яка має суттєво відрізнятися від сучасних уявлень про проблему, доповнювати чи поглиблювати вже відомі підходи; звернути увагу на введення до наукового обігу нових наукових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення вже відомих раніше, проте недостатньо вивчених; мета дослідження має випливати з постановки проблеми й аналізу останніх досліджень і публікацій, у ній повинно бути чітко визначено кінцевий науковий результат, вказано, на яких наукових передумовах ґрунтується, чим і як досягається (із залученням яких, зокрема, наукових гіпотез, ідей, явищ, законів);

Виклад основного матеріалу та його результатів (необхідно висвітлити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);

Висновки (найбільш важливі результати дослідження, які містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення; повинні мати форму синтезу накопиченої в основній частині статті наукової інформації, тобто послідовний, чіткий, логічний виклад отриманих автором особисто відповідно до поставленої мети найбільш важливих результатів дослідження, що містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення).

Перспективи подальших досліджень та рекомендації.

ІІІ. Вимоги до оформлення тексту статті

3.1. Статті до журналу "Professional Art Education" можуть подаватися українською та англійською мовами.

3.2. Статті приймаються тільки у вигляді файлів (текст – у форматі .doc, .docx, .rtf; ілюстрації – у форматі .tif, .jpg, .pcx або у будь-якому іншому графічному форматі за погодженням редакції).

3.3. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (об’єкти повинні бути згрупованими).

3.4. Графіки та рисунки мають бути виконані з можливістю їх редагування.

3.4.1. Ілюстрації дозволяється розміщувати у тексті статті, але подавати їх у вигляді окремих файлів у форматі TIFF, JPG, PCX (з роздільною здатністю не менше 300 dpi) або на окремих аркушах.

3.5. Слова друкуються без переносів.

3.6. Формули – за допомогою редактора Equation.

3.7. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали й віддрукований на папері формату 210 х 297,5 мм (А 4), на сторінці – не більше 30-ти рядків, кегель − 14 пт.

3.8. Поля навколо тексту – 2 см. з усіх боків. Якщо стаття містить графічний матеріал, то його слід подавати у форматі А5, а в авторському оригіналі залишати місце для рисунків. Електронні варіанти мають бути повністю виправлені без «значків» та «об’єктів».

3.9. Текст наукової статті необхідно подавати у наведеній нижче послідовності.

3.9.1. УДК – шифр за універсальною десятковою класифікацією (по правому краю). Визначити УДК українською мовою можна на веб-сайті UDC.

3.9.2. Назва статті (напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур). Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

3.9.3. Прізвище та ім’я автора(ів)* статті необхідно зазначати з вирівнюванням по центру.

*Для однієї науковій статті допускається не більше двох співавторів

3.9.4. Анотація українською мовою (1100–1400 тис. знаків) разом із ключовими словами (4–8 слів)

Шрифт – Times New Roman

Розмір шрифту – 12 рt.;

міжрядковий інтервал – 1,0.

3.9.5. Текст статті повинен відповідати вимогам до змісту, а саме, містити такі структурні компоненти, як:

  • Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
  • Аналіз основних досліджень і публікацій.
  • Формулювання цілей та завдань статті.
  • Виклад основного матеріалу.
  • Висновки.
  • Перспективи подальших досліджень.

3.9.7. Література та References оформлюється згідно вимог до оформлення списку використаних джерел.

3.9.8. Через абзацний відступ англійською мовою зазначається Прізвище та ім’я автора(ів), назва статті (напівжирним шрифтом великими літерами) з вирівнюванням по центру та розширена анотація (2200-2800 знаків), яка має містити такі структурні частини:

Object. (мета та завдання дослідження).

Methods. (методи зазначаються лише в тому разі, якщо вони містять новизну і становлять інтерес, зважаючи на предмет статті).

Results. (основні результати дослідження).

Conclusions. (висновки).

Keywords: 4-7 ключових слів (бажано не повторювати назву рукопису).

3.9.9. Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту статті, відображати тематику дослідження і забезпечувати його тематичний пошук. Ключові слова потрібно подавати у називному відмінку через крапку з комою.

Анотацію англійською мовою разом із ключовими словами необхідно друкувати шрифтом Times New Roman (розмір шрифту – 14 рt), міжрядковий інтервал – 1,0.

IV. Додаткові вимоги

4.1. Окремим файлом подається авторська угода із зазначенням відомостей про автора: повні прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання (спеціальність), посаду, місце роботи (навчання), населений пункт; країна, Orcid ID чи Researcher ID, адреса електронної пошти.

4.2. Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc.

V. Вимоги до списку використаних джерел

5.1. У тексті самого рукопису мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій за стандартом APA Style (American Psychological Association (APA) Style). Наприклад:

Варіант А) За Тимошиком (2014) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування.

Варіант Б) Вордсворт (2016) заявив, що романтична поезія була відзначена як «спонтанний перелив сильних почуттів» (с. 263).

Варіант В) Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом сильних почуттів" (Вордсворт, 2016, с. 263).

Варіант Г) Згідно з останніми дослідженнями професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах особистісно-орієнтованого підходу займає визначене місце (Мистецька освіта, 2009).

Варіант Д) «…діти-сироти потребують особливої уваги….» (Карпенко, & Янченко, 2006, с. 12).

5.2. Список літератури (джерел) оформлюється мовою оригіналу, без нумерації й повинен виглядати так:

Бойко, А. М. (ред). (2004). Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги. Київ : ВД "Професіонал".

Маралов, В. Г. (2002). Основы самопознания и саморазвития : учеб. пособие. Москва : Академия.

Юр’єва, К. А., Тіщенко, О. М. (2014). Компетенція, компетентність, міжкультурна компетентність учителя: сутність і зміст. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 42. 169-182.

5.3. Всі посилання потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора у кожній секції. Посилання без автора повинні бути перераховані в алфавітному порядку за назвою.

5.4. References. Назви кириличних джерел, прізвища й імена їхніх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латинськими літерами.

Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо.

Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад – (in Ukrainian) або (in English).

5.5. Транслітерацію* потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55; для російської мови застосовувати транслітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26.

*Онлайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – “Стандартна українська транслітерація” в режимі паспортний стандарт; для джерел російською мовою – “ТРАНСЛИТ.CC”.

5.6. Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними.

Приклади оформлення використаних джерел:

Boiko, A. M. (ed). (2004). Personalіi v іstorіi natsіonalnoi pedahohіky. 22 vydatnykh ukrainskykh pedahohy [Personalities in the history of national pedagogy. 22 prominent Ukrainian educators]. Kyiv : VD "Profesіonal". [in Ukrainian]

Maralov, V. G. (2002). Osnovy samopoznanija i samorazvitija : uchebnoe posobie [Fundamentals of self-knowledge and self-development: a tutorial]. Moskva : Akademija. [in Russian]

Yuryeva, K. A., Tіshchenko, O. M. (2014). Kompetentsіia, kompetentnіst, mіzhkulturna kompetentnіst uchytelia: sutnіst і zmіst. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslіdnoi roboty [The sphere of competence, competence, teacher's inter-cultural competence: essence and content. Means of educational and research work], 42, 169-182. [in Ukrainian]

5.7. При наявності DOI на статтю (автора) бажано вказувати таким чином:

Puchau, B. (2010). Dietary total antioxidant capacity and obesity in children and adolescents. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 61(7), 713–721. https://doi.org/10.3109/757860

VI. Вимоги до обсягу статті

6.1. Загальний обсяг рукопису статті становить 0,5-0,8 друк. авт. арк. (10-16 сторінок машинописного тексту) *.

* Якщо стаття перебільшує визначені вимоги, то треба отримати дозвіл від редакційної комісії.

6.2. До статті українською мовою додається скорочена анотація близька 1100-1400 знаків) та розширена англійською (2200-2800 знаків).

6.3. До статті англійської мовою додаються розширена анотація українською мовою (обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова) згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018  № 32 (пункт 6 підпункт 4).

6.3.1. Розширена анотація англійською мовою повинна бути завірена печаткою бюро перекладів або погоджена підписом керівника кафедри іноземних мов чи відділу міжнародних зв’язків Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

6.3.2. Редакція журналу може розглянути та прийняти розширену анотацію англійською мовою від аналогічних підрозділів інших навчальних закладів, установ та організацій, підписи яких належним чином завірені.

6.3.3. Редакція журналу може здійснити самостійний аналіз та перевірку анотації англійською мовою провідними спеціалістами за умов погодження з автором рукопису. За необхідності можна здійснити якісний переклад анотації на англійську мову з поданого оригінального тексту.

6.4. Статті, подані англійською мовою неангломовними авторами (у перекладі), мають бути завірені на предмет правильності перекладу у бюро перекладів або на кафедрі іноземних мов чи у відділі міжнародних зав’язків навчального закладу, як описано вище.

6.5. До рукопису додаються:

рецензія кандидата/доктора наук із відповідної спеціальності, завірена печаткою установи рецензента (для авторів, які мають наукові ступені або вчені звання, наявність рецензії не обов’язкова);

анотації українською та англійською мовами;

відомості про автора, що включають прізвище, ім’я, по батькові, посаду, місце роботи, науковий ступінь і вчене звання, контактні телефони, e-mail; Orcid (Researcher ID), домашню адресу чи «Нову пошту» (для відправлення друкованої версії збірника);

квитанція про оплату публікації (після розгляду статті редколегією та за умов прийняття позитивного рішення щодо друку).

6.6. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються. Не приймаються для опублікування також статті, які вже опубліковані або подані для опублікування в інших виданнях.

6.7. Матеріали надсилаються поштою із супровідним листом на ім’я головного редактора, помічника головного редактора, відповідального секретаря. Електронну версію статті можна надсилати електронною поштою на адресу: admin@arteducation.pro. Рукописи та електронні носії не повертаються.

VІІ. Етапи рецензування та політика редакційної комісії

7.1. Опрацювання матеріалів і видання поточного номеру журналу "Professional Art Education" здійснює редакційна колегія на основі незалежного подвійного «сліпого» рецензування поданих рукописів.

7.2. Кожна стаття проходить три етапи контролю:

– первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей;

– перевірка на плагіат та якість цитування;

– зовнішнє наукове рецензування відповідно до «Положення про редакційно-видавничу раду».

7.3. Рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття повертається на доопрацювання у випадку порушення вимог до оформлення.

7.4. Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 20% запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат. У цьому випадку стаття більш не розглядається, а автор отримує попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома).

7.5. Після зовнішнього «сліпого» рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор по електронній пошті отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату, що сплачується у безготівковій формі у будь-якому відділені банку.

7.6. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію. Статті розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця.

7.7. Кожний випуск журналу підписується до друку на підставі рішення вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Збірник із надрукованою статтею надсилається авторам (за домовленістю) поштою або видається в редакції.