Специфіка викладання диригентсько-хорових дисциплін у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва

Автор(и)

  • Васильєва Оксана Вікторівна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди image/svg+xml
  • Соколова Алла Вікторівна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.06

Ключові слова:

диригентсько-хорові дисципліни, вчитель музичного мистецтва, хорове диригування, хоровий клас, практикум роботи з хором, хорознавство, хорове аранжування

Анотація

Мета статті полягає у виявленні специфіки  викладання диригентсько-хорових дисциплін в процесі фахової підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва з огляду на  основні напрями вокально-хорової роботи вчителя музичного мистецтва: хоровий спів як вид колективної музичної діяльності на уроках музики та керування шкільними хорами, вокальними ансамблями у позаурочний час.
Методологія. Методологічну основу дослідження становлять системно-діяльнісний, культурологічний, праксеологічний, аксіологічний підходи та філософський, термінологічний, когнітивний принципи. Використано загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, порівняння, класифікація), емпіричні, прогностичні методи дослідження.
Наукова новизна. У дослідженні схарактеризовано особливості викладання таких основних дисципліни диригентсько-хорового циклу, як: «Хорове диригування», «Хорове аранжування», «Хорознавство», «Хоровий клас» та «Практикум роботи з хором». Розкрито мету  предмету «Хорове диригування»,  яка полягає у наданні майбутньому вчителеві музичного мистецтва як керівнику дитячого шкільного хору базової диригентської підготовки. Окреслено основні завдання дисципліни: оволодіння диригентсько-хоровими знаннями, розвиток професійних здібностей, формування умінь вчителя-хормейстера.
У результаті дослідження розкрито специфіку змісту курсу «Хорове аранжування», який слід зосередити на оволодінні навичками створення партитур для дитячих хорів різних вікових категорій: починаючих дитячих хорових колективів, розвинутих хорових дитячих колективів, хорів старшокласників (однорідних, неповних мішаних). Оцінено роль курсу «Хоровий клас», в процесі якого студенти на основі отриманих знань з музично-теоретичних і вокально-хорових дисциплін удосконалюють професійні навички, необхідні для майбутньої практичної вчителя музичного мистецтва. Доведена необхідність введення у структуру підготовки вчителя музичного мистецтва курсу «Практикум роботи з хором», де здобувачі на практиці засвоюють вміння роботи із шкільним хором. Встановлено роль керівника хорового класу та викладача з хорового диригування у підготовці до ефективної роботи з хором. Розглянуто коло тем з «Хорознавства», які мають охоплювати історичні аспекти вітчизняної та зарубіжної теорії і практики вокально-хорової роботи з дітьми, висвітлювати основні напрями дитячого хорового виконавства і творчості, знайомити з особливостями розвитку голосового апарату дітей різного віку, надавати знання з охорони дитячого голосу, виявляти специфіку вокально-хорової роботи з дитячими хоровими колективами.
Висновки. У ході дослідження встановлено, що методика викладання диригентсько хорових дисциплін має специфічні особливості і обумовлена змістом практичної діяльності педагога-музиканта у загальноосвітніх закладах середньої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографії авторів

Васильєва Оксана Вікторівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харків, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Соколова Алла Вікторівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харків, Україна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя

Посилання

Болгарський, А. (2014). Компетентнісний підхід до музично-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ ст., 572-580 https://elibrary.kubg.edu.ua/view/divisions/im=5Faev/2014.html

Васильєва, О., Мартиненко, І., Соколова, А. (2019). Методичні рекомендації та програма з курсу «Методика викладання диригентсько-хорових дисциплін». Харків: ХПНУ імені Г.С. Сковороди, Мітра, 52

Доронюк, В. (2004). Курс техніки диригування для викладачів і студентів вищих навчальних закладів і вчителів шкіл різни типів. Івано-Франківськ, 292

Доронюк, В., Серганюк, Л., Серганюк, Ю, (2009). Диригент шкільного хору : навчальний Івано-Франківськ : Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 490 http://194.44.152.155/elib/local/2898.pdf

Зеленецька, І. (1998). Розучування пісенно-хорового репертуару з учнями. Мистецтво та освіта,4, 8-9.

Козир, А. (2008). Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: [монографія]. Київ: НПУ імені М. Драгоманова, 378 https://scholar.google.com.ua/citations?user=R2OWeskAAAAJ&hl=uk

Мартиненко, І. (2020). Засоби діагностики навчальних успіхів студентів факультету мистецтв з диригентсько-хорових дисциплін («хорове аранжування»). Professional Art Education, 1(1), 36–42. https://doi.org/10.34142/27091805.2020.1.01.06

Масол, Л. (2004). Концепція загальної мистецької освіти. Мистецтво та освіта,1, 2-5 https://scholar.google.com.ua/citations?user=bNg7D94AAAAJ&hl=ru

Овчаренко, Н. (2016). Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності. Дис. ... доктор. пед. наук: 13. 00. 04 Кривий Ріг : Криворізький педагогічний інститут Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», 574 https://core.ac.uk/download/pdf/33693741.pdf

Падалка, Г. (2008). Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). К.: Освіта України, 274 https://www.twirpx.com/file/1308912/

Смирнова, Т. (2004). Теоретичні і методичні засади диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах: дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 Київ / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 400 http://www.disslib.org/teoretychni-i-metodychni-zasady-dyryhentsko-khorovoyi-osvity-u-vyshchykh-navchalnykh.html

Смирнова, Т.(2018). Хорознавство: історія, теорія, методика: навчальний посібник, Харків, 180 http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1684/1/Смирнова%20Т.%20А.%20Хорознавство%20.pdf

Ткачова, Н. (2018). Формування диригентських навичок майбутнього вчителя музики під час педагогічної практики в загальноосвітній школі. Простір і час сучасної науки. Педагогіка. https://int-konf.org/ru/2014/prostir-i-chas-suchasnoji-nauki-25-27-04-2014-r/775-tkachova-n-p-formuvannya-dirigentskikh-navichok-majbutnogo-vchitelya-muziki-pid-chas-pedagogichnoji-praktiki-v-zagalnoosvitnij-shkoli

Опубліковано

15.04.2021

Як цитувати

Васильєва, О., & Соколова, А. (2021). Специфіка викладання диригентсько-хорових дисциплін у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Professional Art Education, 2(1), 45–51. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.06

Номер

Розділ

Мистецька освіта

Categories