Фахова компетентність як головний чинник підготовки майбутніх фахівців з графічного дизайну

Автор(и)

  • Цзю Дутін Чанчуньський університет науки і техніки image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.03

Ключові слова:

візуальна комунікація, графічний дизайнер, компетентнісний підхід, проєктна діяльність, майбутній фахівець, підготовка дизайнерів

Анотація

У статті висвітлені окремі аспекти щодо професійної підготовки майбутніх графічних дизайнерів. Проаналізовано категоріально-понятійний апарат проблемного поля дослідження. Визначено організаційно-методичні умови професійної підготовки майбутніх дизайнерів. Вказано на інтеграційні можливості загально-художніх та професійно орієнтованих знань у формуванні цілісної системи вмінь майбутніх графічних дизайнерів. Обґрунтовано роль творчо-компетентнісного підходу в дизайн-освіті, з його інтегральною характеристикою, що сприяє активізації творчості, вирішенні творчих завдань, допомагає у професійній підготовці майбутніх фахівців з графічного дизайну. Визначено, що фахова компетентність формує індивідуальний аспект готовності майбутнього графічного дизайнера до професійного розвитку та визначається рівнем отриманих фахових знань, умінь і навичок. Навчальна діяльність, яка являє собою процес засвоєння цих знань, формування навичок (прийомів) і умінь (способів придбання і використання знань) впливає на опрацювання та продукування сучасних методик, які застосовуються до професійної підготовки графічного дизайнера. У процесі дослідження виокремлено єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення творчої діяльності. Визначені програмні компетентності які студенти набувають у процесі професійної підготовки. Зокрема, з’ясовано, що багаторівневе застосування візуальної комунікації відноситься до спеціальної професійної підготовки, а загально-художній аспект навчання графічного дизайнера є необхідним компонентом цілісної системи його професійної освіти і формує основу фундаментальних знань фахівця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографія автора

Цзю Дутін, Чанчуньський університет науки і техніки

Чанчунь, Китай

аспірант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
Харків, Україна

Посилання

Crow D. (2006). Left to Right: Thе Cultural Shift from Words to Pictures. Lausanne: AVA Publishing SA. https://www.bloomsbury.com/us/left-to-right-the-cultural-shift-from-words-to-pictures-9782940373369/

Hladun, О. (2019). The preparation model of a future teacher for the upbringing of teenagers with a low status in the student team. Scientific Issues of Vinnytsia State M. Kotsyubynskyi Pedagogical University. Section: Pedagogics and Psychology, 216(58), 63–68. https://doi.org/10.31652/2415-7872-2019-58-63-68

Meggs B. P., Purvis A. W. (2012). Meggs History of Graphic Design. 5th ed. New Jersey: John Wiley & Sons. https://www.thalia.de/images-adb/ea/96/ea96aec2-6c22-4844-a8b2-bc6b7320f86a.pdf

Muller M. G. (2003). Basic of Visual Communication. Approaches and Mathoda for Analysis. Konstanz. https://killervisualstrategies.com/blog/basics-of-visual-communication-marketing-strategies.html

Panyok, T. V. (2020). Historical-cultural and lighting context of artistic education in Ukraine in the beginning of the 20th century. International journal of conservation science. Romania. 11. 945–952. http://ijcs.ro/public/IJCS-20-69_Panyok.pdf

Wegerif, R. (2010). Mind Expanding. Teaching for thinking and creativity in primary education. Glasgow: Open University.

Zheng Min. (2014). Analysis of the importance of graphic design in the process of brand building. Grand View of Fine Arts, (4), 110.

Антонович, Є. А. (2009). Проблеми теорії та методології дизайну. Педагогіка вищої та середньої школи. 26. 21–22. http://oaji.net/articles/2014/690-1396516170.pdf

Бібік, Н. М. (2004). Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ : КІС, 45-50.

Ермоленко Г. Ю. (2008) Основные направления формирования полихудожественной компетентности будущих учителей искусства. Синтез в русской и мировой художественной культуре, 45–51. https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01004893335.pdf

Масол, Л. (2014). Впровадження компетентнісного підходу до змісту загальної мистецької освіти: аналіз державних стандартів. Мистецтво та освіта. № 4., 2–8 http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2014_4_2

Паньок Т. В. (2016) Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті. Харків : Оперативна поліграфія ФОБ Здоровий Я. А. http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3863

Пічкур, М., Сотська, Г., Семенова, О., Музимка , О., Побірченко, О. (2017). Професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва : теоретичний аспект : колективна монографія. Харків: «Пром-Арт».

Прусак В. Ф. (2006) Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України (автореферат … канд. пед. наук). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінніца http://www.disslib.org/orhanizatsiyno-pedahohichni-zasady-pidhotovky-majbutnikh-dyzajneriv-u-vyshchykh.html

Яочен, Цзя. (2017). Моделювання процесу розвитку креативного потенціалу майбутніх дизайнерів у професійній підготовці. Молодь і ринок. №1, 123-126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_1_28

Downloads

Опубліковано

15.04.2021

Як цитувати

Дутін, Ц. (2021). Фахова компетентність як головний чинник підготовки майбутніх фахівців з графічного дизайну. Professional Art Education, 2(1), 20–27. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.03

Номер

Розділ

Мистецька освіта

Categories