Professional Art Education Volume 4 (1) 2023 Scientic Journal
41
УДК 378.147:[78.087.68:7.071.2]
DOI 10.34142/27091805.2023.4.01.05
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧ-
НОГО МИСТЕЦТВА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА
РЕАЛІЇ
© Раструба Тетяна Віталіївна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри вокально-хорової майстер-
ності Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя
Ніжин, Україна
email: rastruba_1510@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-2232-1190
У статті відображається концепт реалізації та головні вимоги до здійснення самостійної роботи
студентів мистецьких спеціальностей у процесі їх фахової підготовки. Зосереджується увага на основ-
них кроках організації даного виду діяльності. Даються рекомендації щодо використання бюджету часу
для виконання самостійної роботи майбутніми вчителями музичного мистецтва; висвітлюються де-
які аспекти діджиталізації самостійної роботи. Звертається увага на розуміння сучасним викладачем
власної ролі в успішному здійсненні студентом самостійної роботи, як консультанта, фасилітатора,
коуча. Виокремлюються принципи: цілепокладання, індивідуалізації, поступовості й систематичності,
активності, контролю і зворотного зв’язку, використання сучасних технологічних засобів, як ключових у
вирішенні питання організації самостійної роботи студентів. Проаналізовано її види, форми та методи.
Визначено фактори успіху організації самостійної роботи: самомотивація, управління часом, цілепокла-
дання, постійна практика та навчання, самоорганізація та підтримка. Зроблена спроба окреслити сучас-
ну модель організації самостійної роботи для ефективного здійснення освітнього процесу при підготовці
майбутніх учителів музичного мистецтва, яка включає: проєктування та планування, інтерактивність
та використання інформаційно-комунікативних технологій, формування творчої активності, самостій-
ного дослідження та колективної участі.
Ключові слова: самостійна робота, майбутні вчителі музичного мистецтва, діджиталізація,
принципи, фактор успіху, модель.
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями.
Підготовка здобувачів вищої освіти третього
тисячоліття значно змінилася шляхом суттєвого
реформування освітнього процесу, його трансфор-
мації, європеїзації, оновлення, застосування но-
вих підходів та формату навчання і викладання,
упровадження системи освітніх стандартів. Знач-
но зростає роль при цьому самостійної роботи
студентів як органічної складової і невід’ємної ча-
стини усієї форми організації сучасного навчання.
Особливого значення дана проблема набуває при
формуванні фахових компетентностей майбутніх
учителів музичного мистецтва, котрі зорієнтовані
на педагогічну, організаторську та виконавську
діяльність. Тому головна мета самостійної роботи
мистецької освіти зосереджується на: розвитку
самостійності, відповідальності, організованості,
дослідницькій діяльності, підвищенні рівня про-
фесійних компетенцій за профілем майбутньої
спеціальності, творчому підході до розв’язання ба-
гатогранності фахових питань.
Ефективність вирішення проблеми підго-
товки фахівця нового покоління конкурентнос-
проможного, компетентного, комунікабельного,
високоосвіченого, мобільного до змін у суспіль-
стві можливе через правильну раціональну ор-
ганізацію освітнього процесу, самостійної роботи
зокрема, продуманого вибору принципів, форм і
методів її реалізації. За цих обставин актуальність
тематики даної роботи не викликає сумніву.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Самостійна робота студентів є предметом дослід-
ження багатьох учених педагогічної науки І. Шай-
дур (2000), О. Малихін (2009), Л. Рибалко (2013), І.
Шимко (2005), та ін., котрі розглядали її з позиції
управління самостійною роботою студентів у по-
зааудиторний час, вміння планувати свою пізна
© Tetiana Rastruba
Volume 4 (1) 2023Professional Art Education
42 © Тетяна Раструба
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями.
Підготовка здобувачів вищої освіти третього
тисячоліття значно змінилася шляхом суттєвого
реформування освітнього процесу, його трансфор-
мації, європеїзації, оновлення, застосування но-
вих підходів та формату навчання і викладання,
упровадження системи освітніх стандартів. Знач-
но зростає роль при цьому самостійної роботи
студентів як органічної складової і невід’ємної ча-
стини усієї форми організації сучасного навчання.
Особливого значення дана проблема набуває при
формуванні фахових компетентностей майбутніх
учителів музичного мистецтва, котрі зорієнтовані
на педагогічну, організаторську та виконавську
діяльність. Тому головна мета самостійної роботи
мистецької освіти зосереджується на: розвитку
самостійності, відповідальності, організованості,
дослідницькій діяльності, підвищенні рівня про-
фесійних компетенцій за профілем майбутньої
спеціальності, творчому підході до розв’язання ба-
гатогранності фахових питань.
Ефективність вирішення проблеми підго-
товки фахівця нового покоління конкурентнос-
проможного, компетентного, комунікабельного,
високоосвіченого, мобільного до змін у суспіль-
стві можливе через правильну раціональну ор-
ганізацію освітнього процесу, самостійної роботи
зокрема, продуманого вибору принципів, форм і
методів її реалізації. За цих обставин актуальність
тематики даної роботи не викликає сумніву.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Самостійна робота студентів є предметом дослід-
ження багатьох учених педагогічної науки І. Шай-
дур (2000), О. Малихін (2009), Л. Рибалко (2013), І.
Шимко (2005), та ін., котрі розглядали її з позиції
управління самостійною роботою студентів у по-
зааудиторний час, вміння планувати свою пізна-
вальну діяльність, системного підходу до органі-
зації основних догм самостійної роботи тощо. Її
сутність, основні принципи, різні класифікації,
методи й форми розглядалися В. Буряком (2001), О.
Демченко (2006), В. Луценко (2005), О. Малихіним
(2009), Н. Шишкіною (2003) та ін.
У мистецькій освіті дане питання піднімали
такі науковці, як: Г. Падалка (2019), О. Олексюк
(2004), О. Ростовський (1997), М. Ткач (2004), Л.
Щолокова (2017) та ін. У своїх роботах автори звер-
тають увагу на загальнодидактичні, психологіч-
ні, методичні, специфічно-організаційні, логічні
аспекти даної проблеми. Більш вузько досліджу-
ють питання самостійності у майбутніх учителів
музичного мистецтва Т. Тімашева (2012) (форму-
вання творчої самостійності у студентів мистець-
ких факультетів), Л. Костенко (1998) (формування
навичок самостійної роботи у диригентів), Л. Гу-
сейнова (2017) (самостійна роботи при підготовці
піаністів), В. Антонюк (1999), та ін. (самостійна ро-
бота у класі постановка голосу).
Проаналізовані праці свідчать про тради-
ційний дидактичний план розкриття означеної
проблеми. Однак з позиції комплексного підхо-
ду порад щодо організації даної роботи в процесі
здобуття вищої мистецької освіти за освітньо-про-
фесійною програмою є питанням відкритим.
Формулювання цілей та завдань статті. Ме-
тою статті є визначити найефективнішу модель
побудови системної організації самостійної робо-
ти майбутніх учителів музичного мистецтва при
їх фаховій підготовці.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Організація самостійної роботи при підготовці
майбутніх учителів музичного мистецтва є важ-
ливою частиною освітнього процесу. У той же час,
вона спричиняє деякі виклики і реалії, з якими
можуть стикнутися викладачі та студенти. Один
з головних викликів в організації самостійної
роботи є підтримка і мотивація студентів. Здобу-
вачам може бути складно самостійно освоювати
матеріали і виконувати завдання без прямої під-
тримки викладача. Для подолання цього виклику,
педагоги мають створити стимулюючу та підтри-
муючу атмосферу, надати чіткі інструкції і регу-
лярно перевіряти прогрес студентів.
У цьому сенсі варто вже на перших кроках
ознайомлювати майбутніх фахівців з умовами ор-
ганізації освітнього процесу конкретного ЗВО, які
прописані у відповідному Положенні (Положення
про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах України, 1993). Це сприяти-
ме активному перетворенню їх на творців, котрі
вмітимуть сформувати проблему, проаналізува-
ти її, проявити ініціативу, віднайти оптимальне
вирішення та довести свою правоту.
Ще однією реальністю є обмеженість часу, як
у студентів, так і у викладачів. Освітньо-професій-
ні програми у галузі музичного мистецтва часто
заточені під комплексне освоєння великої кіль-
кості матеріалів в обмежені терміни. Тут важливо
раціонально розподілити навчальний матеріал,
не перевантажуючи студентів, і забезпечити
збалансованість самостійної роботи та роботи в
аудиторії. Зазвичай бюджет часу самостійної ро-
боти прописаний у навчальних планах (відповід-
Professional Art Education Volume 4 (1) 2023 Scientic Journal
43
но кожного компонент), що дає змогу студентам
стратегічно розподілити його з проекцією на до-
сягнення конкретного результату. Зауважимо, що
педагог має право емпірично визначати витрати
часу на самостійне виконання завдання з певної
дисципліни на підставі спостережень за успіхами
здобувача, опитування студентів стосовно затрат
часу на освоєння певного матеріалу, індивідуаль-
них здібностей кожного музиканта та ін. Кожен
рівень здобуття вищої освіти обумовлює різне
планування часу для самостійної роботи, яке уз-
годжується з вимогами Університету та ґарантує
необхідну ритмічність студентської самостійної
роботи (Раструба, 2020), (Раструба, 2022).
Проте нам видається корисним буде сформу-
вати деякі загальні поради щодо бюджету часу са-
мостійної роботи студентів (СРС) у процесі фахової
підготовки:
1. Визначити цілі і завдання самостійної ро-
боти. Розбити їх на більш дрібні підзавдання.
2. Створити розклад роботи. Визначити оп-
тимальний час для занять музичним мистецтвом
і самостійної практики. Врахувати свої особисті
обов’язки і обмеження часу.
3. Організувати робоче місце. Створити ком-
фортні умови для роботи, забезпечити наявність
необхідного обладнання та інструментів.
4. Планувати свою роботу на тиждень і день.
Скласти список щоденних завдань і розподілити
час для їх виконання.
5. Встановити пріоритети. Визначити, які
завдання на даний момент є найважливішими і
сконцентруватися на їх виконанні.
6. Використовувати техніки планування
часу. Наприклад, метод «помідоро», коли робота
ділиться на періоди по 25 хвилин з короткими пе-
рервами між ними.
7. Залишати час на відпочинок і розслаблен-
ня. Крім роботи над музичними проектами, важ-
ливо давати собі час на відпочинок, щоб не пере-
вантажуватися і зберігати енергію.
8. Аналізувати і вдосконалювати свою робо-
ту. Після виконання завдань варто проаналізувати
свої результати і виробити стратегії для поліпшен-
ня роботи та досягнення поставлених цілей.
9. Постійно вчитися і розвиватися. Читання
професійної літератури, вивчення нових технік
гри на інструменті, співу, диригування, відвіду-
вання майстер-класів і навчальних курсів допом-
ожуть студенту-музиканту поліпшити свої навич-
ки і стати успішнішим.
10. Грамотно використовувати вільний час.
Навіть протягом дня, коли немає можливості зай-
матися музикою, можна прослуховувати музику,
читати статті або книги про неї, аналізувати тво-
ри тощо. Це допоможе залишатися в творчому на-
строї і продовжувати розвиватися.
Також студентам може бути складно розібра-
тися з технічними аспектами самостійної роботи,
такими як використання комп’ютерних програм,
доступ до інформації та ресурсів. У зв’язку з цим,
їм необхідно надати допомогу щодо забезпечення
технічної сторони самостійної роботи, а також за-
безпечити доступність і вільний доступ до необ-
хідних матеріалів і ресурсів.
На сьогоднішній день використання вірту-
ального середовища в освіті не є новиною, проте
кожен освітній заклад обирає свою платформу для
здійснення навчання та зворотного зв’язку зі здоб-
увачами. Більшість ЗВО України використовують
платформу Moodle, яка уможливлює організувати
повноцінний освітній процес, включаючи засоби
навчання, систему контролю й оцінювання на-
вчальної діяльності студентів, а також інші не-
обхідні складові системи електронного навчання
(Раструба, 2020,с. 14). Окрім цього для здійснен-
ня майбутньої педагогічної діяльності студенти
мають оволодіти технікою використання інших
ресурсів, зокрема цифрові інструменти Google
(Google Classroom, Google Meet, Google Chat, Google
Calendar, Google Jamboard, Google Keep, Google
Drive, Google Docs) (Раструба, 2022), Чолишкіна
(2018).
Якщо розглядати питання діджиталізації са-
мостійної роботи студентів більш вузько, орієн-
туючись на мистецький профіль, то підкреслимо,
що вона може мати декілька аспектів:
- використання цифрових інструментів і
програм. У сучасну епоху музиканти мають до-
ступ до цифрових інструментів, таких як елек-
тронні піаніно, MIDI-клавіатури, віртуальні студії
звукозапису та програми для створення музики.
Майбутні вчителі музичного мистецтва мають
вивчати та використовувати ці інструменти для
вдосконалення своїх навичок та можливостей у
практичній роботі;
- онлайн-навчання та обмін досвідом. Сту-
денти-музиканти можуть використовувати он-
лайн-платформи для навчання та обміну досвідом
з іншими музикантами. Це може включати пере-
гляд уроків, онлайн-марафонів, майстер-класів та
спілкування з іншими колегами;
- просування своєї музики в мережі або роз-
робок творчих проектів. Для більшості музикантів
© Tetiana Rastruba
Volume 4 (1) 2023Professional Art Education
44
важливо мати платформи для просування своєї
музики та залучення публіки. Студенти-музикан-
ти можуть створити свої профілі в соціальних ме-
режах, зареєструватися на музичних платформах,
розмістити свої альбоми та треки для прослухову-
вання та просування їх на ниві музичної індустрії;
- запис власної музики. Цифрова техноло-
гія дозволяє студентам-музикантам самостійно
записувати та виробляти свою музику. Вони мо-
жуть використовувати програми для звукозапису
і мікшування, щоб створити професійне звучання
своїх треків;
- створення та управління онлайн-просу-
ванням. Майбутні фахівці можуть розробляти свій
онлайн-імідж і стратегію просування, включаю-
чи створення візуальних матеріалів, написання
прес-релізів, ведення соціальних медіа-акаунтів і
участь в цифрових промо-кампаніях.
Таким чином, діджиталізація самостійної
роботи майбутніх учителів музичного мистецтва
допоможе їм розвинути свої навички та отрима-
ти нові можливості у сфері музичної творчості. Це
також дозволяє їм розширити свою аудиторію та
створити свій унікальний імідж у світі музики.
Крім того, самостійна робота вимагає від
студентів самодисципліни, самоорганізації, са-
мовідповідальності та вміння планувати свої дії.
Викладачі мають допомогти студентам розвинути
ці навички та надати їм інструменти для плану-
вання та організації своєї роботи. Нам видається,
що у вирішенні цього питання важливим буде
особистісне визначення ролі самого викладача як
наставника, фасилітатора, коуча. Тобто сучасний
викладач має спиратися на такі принципи для
ефективної організації СРС: цілепокладання (коли
студенти зорієнтовані на чітке уявлення про цілі
і завдання самостійної роботи; викладач повинен
допомагати студентам визначити та сформулю-
вати свої цілі і забезпечити підтримку в їх досяг-
ненні); індивідуалізації (кожен студент має свої
унікальні можливості та потреби, і викладач має
враховувати їх при організації СР; необхідно на-
давати різноманітні завдання й матеріали, врахо-
вуючи рівень знань і навичок кожного студента);
поступовості і систематичності (самостійна робо-
та має бути організована поетапно, з урахуванням
прогресивності та послідовності досліджуваного
матеріалу; викладач повинен допомогти студен-
там розробити плани роботи і стежити за їх вико-
нанням); активності (СР має активізувати студен-
та, розвивати його творчий потенціал, сприяти
самостійному пошуку і відкриттю нових ідей та
рішень завдань; викладач має заохочувати само-
стійність та ініціативу студента); контролю і зво-
ротного зв’язку (викладач повинен здійснювати
контроль за ходом самостійної роботи, оцінювати
результати і давати зворотний зв’язок студентові;
це дозволить їм краще орієнтуватися під час вико-
нання завдань та коригувати свою роботу); вико-
ристання сучасних технічних засобів сучасному
світі доступні різні електронні та інтерактивні за-
соби навчання, які можуть допомогти студентам
у самостійній роботі; викладач має використову-
вати такі засоби, щоб зробити процес навчання
більш цікавим і ефективним).
Організація самостійної роботи має ґрунту-
ватися на цілісному підході до навчання музично-
му мистецтву, який включає в себе різноманітні
методи і форми роботи, а також індивідуальне і
колективне вивчення матеріалу. Пригадаємо, що
СРС може бути розділена на аудиторну та позаау-
диторну, загальну та предметну, базову та додат-
кову.
Аудиторна самостійна робота це завдання,
яке виконує студент самостійно під керівництвом
викладача або аудиторним консультантом. Такі
роботи призначені для практичного застосування
отриманих знань. Мета таких робіт зазвичай по-
лягає в тому, щоб перевірити навички студента в
застосуванні теоретичних знань в практичній си-
туації. Результати роботи можуть бути представ-
лені у вигляді письмового звіту або презентації
(Король, 2003, с. 76).
Позааудиторна самостійна робота це завдан-
ня, яке студент виконує самостійно поза аудитор-
ними заняттями. Це може бути завдання з на-
вчального плану або проект, пов’язаний зі сферою
музичного мистецтва або іншими професійними
інтересами студента (Цюряк, 2018). Така робота
може мати різні форми, наприклад, дослідження
або аналіз певної проблеми, написання есе чи нау-
кової статті тощо (Чолишкіна, 2018). Головна мета
позааудиторної самостійної роботи полягає в по-
глибленні і розширенні знань студента в певній
галузі і розвиток його практичних навичок. Така
робота допомагає студенту застосувати теоретич-
ні знання на практиці, самостійно досліджувати
нову тему чи проблему, розвинути аналітичні та
критичні навички, а також сформувати навич-
ки самоорганізації та самостійного виконання
проекту. Завдання та результати позааудиторної
самостійної роботи зазвичай обговорюються з
викладачем або керівником проекту. Оцінка робо-
ти може бути представлена у вигляді презентації,
© Тетяна Раструба
Professional Art Education Volume 4 (1) 2023 Scientic Journal
45
звіту або захисту проекту перед аудиторією або ек-
заменаційною комісією.
Загальна форма організації самостійної робо-
ти включає в себе роботу над лекційним матеріа-
лом, підбір літератури, пошук інтернет-джерел,
конспектування, підготовка до практичних та
семінарських занять, підготовка документації з
практики тощо.
Предметна форма організації самостійної
роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва
зосереджується на специфіці підготовки до кон-
кретного музичного заняття (індивідуального
чи колективного) (Раструба, 2022), (Цюряк, 2018).
Це можуть бути: індивідуальні заняття рам-
ках даної форми студент працює індивідуально з
викладачем з певної дисципліни (наприклад, гра
на інструменті або вокал), коли викладач вказує
завдання, дає рекомендації і допомагає розвива-
ти навички); групові заняття (ця форма включає
роботу студентів-музикантів у невеликих групах.
Це може бути студія фортепіанної музики або ка-
мерний ансамбль, де студенти вчаться грати або
співати разом і розвивати координацію); само-
стійна практика (самостійні заняття, які студент
проводить поза аудиторією, наприклад, гра на
інструменті або вокал вдома або в аудиторії. Важ-
ливо зазначити, що самостійна практика має бути
регулярною та систематичною, щоб здобувач міг
розвиватися та вдосконалювати свої музичні на-
вички); аудіювання та вивчення творів (студен-
ти можуть проводити самостійну роботу, слуха-
ючи музичні твори та аналізуючи їх структуру,
стиль та особливості. Вони також можуть вивчати
нотні тексти та досліджувати контекст, в якому
були створені твори); підготовка до концертів та
виступів (студенти-музиканти можуть проводи-
ти самостійну роботу, готуючись до концертів і
виступів. Це включає вивчення партій, вправи
для розвитку техніки, репетиції з іншими музи-
кантами та самооцінку свого виступу). Важливо
відмітити, що певна форма самостійної роботи ви-
бирається на основі рівня навчання і конкретних
цілей студента. Важливо, щоб вони були мотиво-
вані та дисципліновані у своїй самостійній роботі,
щоб досягти успіху в галузі музики.
Базова самостійна робота спрямована на під-
готовку до аудиторних занять, а додаткова само-
стійна робота на поглиблення та удосконален-
ня знань та відпрацювання навичок, розвиток
аналітичного мислення. Однак, слід зазначити,
що форми самостійної роботи майбутніх вчителів
музичного мистецтва можуть відрізнятися в за-
лежності від освітнього закладу та спеціалізації.
Крім того, важливо, щоб студенти мали регулярне
консультування зі своїми викладачами та мож-
ливість отримувати зворотній зв’язок щодо своєї
роботи.
Безсумнівно самостійна робота здобувачів
вищої мистецької освіти має бути ефективною та
реалістичною, студенти мають глибоко усвідом-
лювати її важливість та роль у формуванні фахо-
вих компетентностей. За цих обставин визначимо
ключові фактори успіху організації самостійної
роботи студентів-музикантів:
1. Самомотивація. Студенти-музиканти
мають бути готові мотивувати себе і знаходити
внутрішню силу для самостійної роботи. Музика
це творче мистецтво, і натхнення може прийти
звідусіль. Необхідно мати пристрасть до музики й
прагнення до постійного розвитку.
2. Управління часом. Організація самостій-
ної роботи здобувачів вимагає вміння правиль-
но розподіляти час між навчанням, репетиціями,
практикою і відпочинком. Необхідно створити
розклад та дотримуватися його, щоб зберегти ба-
ланс між навчанням і практикою.
3. Цілепокладання. Визначення конкретних
цілей допоможе майбутнім вчителям музичного
мистецтва орієнтуватися і працювати на них. Цілі
можуть бути пов’язані з поліпшенням техніки гри
на інструменті, розвитком вокальних навичок або
створенням власної музичної композиції. Чітке
визначення цілей допомагає зберегти мотивацію
і направляти зусилля в потрібне русло.
4. Постійна практика. Самостійна робота
студентів вимагає регулярної та систематичної
практики. Необхідно щодня виділяти час для за-
нять музикою, щоб вдосконалити техніку, розви-
нути музичне слухове сприйняття та зміцнити
виконавські навички.
5. Постійне навчання. Музичний світ досить
мінливий. Студенти-музиканти мають бути готові
завжди вчитися і розвиватися разом із ним. Це
може включати вивчення нових стилів, методів
та педагогічних технологій, інновацій, прослу-
ховування творів та аналіз музики, відвідування
майстер-класів та участь у конкурсах чи виступах.
6. Самоорганізація. Важливо мати система-
тичний підхід до своєї роботи і вміння організо-
вувати свій робочий простір. Майбутні вчителі
музичного мистецтва мають вміти створити ком-
фортні умови для практики і навчання, щоб мак-
симально зосередитися на своїй музичній діяль-
ності.
© Tetiana Rastruba
Volume 4 (1) 2023Professional Art Education
46
7. Підтримка. Допомога та підтримка оточу-
ючих людей можуть бути важливими факторами
успіху. Наприклад, наявність наставника або коу-
ча, який буде консультувати та підтримувати сту-
дента, а також позитивні відгуки друзів, родини
та суспільства можуть допомогти студентам-му-
зикантам рости та розвиватися як фахівцям.
Сучасна методика ефективної організації са-
мостійної роботи здобувачів вищої мистецької
освіти, котрі вчаться за освітньо-професійною
програмою може включати такі форми та методи:
форми СР (індивідуальна робота студен-
ти можуть самостійно вивчати теорію музики,
освоювати практичні навички гри на різних ін-
струментах, готувати і записувати музичні компо-
зиції або обробки;
групова робота студенти можуть об’єдну-
ватися в музичні ансамблі або колективи, де вони
будуть спільно вивчати та виконувати музичні
твори, а також розробляти концертні програми;
творча робота студенти можуть розробляти
власні музичні проекти, створювати власні ком-
позиції чи аранжування, брати участь у музичних
конкурсах чи фестивалях);
методи СР (метод самостійного вивчен-
ня студенти у співпраці з викладачем вивчають
навчальні матеріали, завдання та самостійно ви-
конують необхідну роботу; метод проектної діяль-
ності студенти розробляють і реалізують власні
музичні проекти та ін.;
метод дослідницької роботи студенти
проводять дослідження в галузі музичного ми-
стецтва, вивчають історію музики, аналізують
різні жанри і стилі, а також досліджують вплив
музики на психологічний та емоційний стан лю-
дини;
метод практичних занять – студенти регу-
лярно виконують практичні завдання, такі як гра
на інструменті, спів, репетиції в ансамблі або колек-
тиві, а також підготовка до концертів або виступів) .
(Король, 2003), (Раструба, 2020).
Ці форми і методи організації самостійної ро-
боти дозволяють майбутнім вчителям музичного
мистецтва розвивати свої творчі та професійні на-
вички, а також отримувати досвід роботи з різни-
ми аудиторіями і проектами.
Висновки. У цілому, організація самостійної
роботи студентів це складний процес, який вима-
гає ретельного опрацювання і постійної підтрим-
ки з боку викладача. Однак, вона є невід’ємною ча-
стиною підготовки майбутніх вчителів музичного
мистецтва і дозволяє здобувачам розвивати свої
навички та знання самостійно. Тому сучасна мо-
дель ефективної організації СРС має враховувати
сучасні вимоги і тенденції в освіті, а також особли-
вості предметної області:
проектування та планування, коли сту-
денти вміють самостійно планувати свою роботу,
визначати цілі і завдання, вибирати методи та
форми роботи;
інтерактивність, коли в освітній процес
включається використання інтерактивних ме-
тодів навчання, таких як ігрові технології, творчі
проекти, колективні та індивідуальні роботи;
використання інформаційно-комунікацій-
них технологій, коли майбутні вчителі музичного
мистецтва мають можливість використовувати
сучасні технології у своїй роботі, такі як комп’ю-
терні програми для створення та редагування му-
зики, електронні ресурси для навчання та дослід-
жень та ін.;
формування творчої активності, сучасна
модель організації самостійної роботи має спри-
яти розвитку творчої активності молоді, їх здат-
ності до самовираження і самореалізації;
рефлексія і самооцінка, коли студенти
здатні аналізувати свою роботу, визначати її ефек-
тивність, усвідомлюють свої сильні і слабкі сторо-
ни, та на основі цього вносять корективи в свою
діяльність;
самостійні дослідження, модель СР має пе-
редбачати проведення здобувачами самостійних
досліджень, спрямованих на розширення і погли-
блення їх знань в галузі музичного мистецтва; ко-
лективна участь, сучасна модель СР має сприяти
формуванню навичок роботи в колективі, розвит-
ку комунікативних та організаційних здібностей.
Отже, сучасна модель ефективної організації
самостійної роботи майбутніх вчителів музич-
ного мистецтва має бути орієнтована на саморо-
звиток студентів, їх активну участь в освітньому
процесі, розвиток творчих і дослідницьких здібно-
стей, а також використання сучасних технологій
та методів навчання. Звичайно дане дослідження
не вичерпує вирішення усієї проблеми даного на-
прямку.
Перспективи подальшого розвитку. Пред-
метом подальшого педагогічного пошуку можуть
стати: формування професійних компетентностей
майбутніх вчителів музичного мистецтва засоба-
ми віртуальної освіти і підбору інструментарію
для здійснення самостійної роботи.
© Тетяна Раструба
Professional Art Education Volume 4 (1) 2023 Scientic Journal
47
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Vasilyeva, O. (2020). The Inuence of National Ideas of T. Shevchenko on the Ukrainian
Choral Culture of the Late XIX Early XX Centuries. Professional Art Education, 1(1), 4-9.
https://doi.org/10.34142/27091805.2020.1.01.01
Smyrnova С. (2020). Specicity of Students’ Creative Self-Expression in the
Process of Conductor-Choral Education. Professional Art Education, 1(1), 10-16.
https://doi.org/10.34142/27091805.2020.1.01.02
Vasilyeva, O., & Sokolova, A. (2021). Specicity of Teaching Conductors and Choral Disciplines
in the Training of Future Teachers of Music Art. Professional Art Education, 2(1), 45-51.
https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.06
Loshkov, Y. (2021). Sociocultural processes of transformation modern music education in Ukraine.
Professional Art Education, 2(2), 22-30. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.02.03
Антонюк, В. (1999). Формування індивідуального виконавського стилю: культурно-антропо-
логічний аспект: наукове дослідження. Українська ідея.
Буряк, В. К. (2001). Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра. Рідна школа, (9),
49–51.
Гусейнова, Л. В. (2017). Теоретична концептуалізація процесу формування готовності май-
бутнього вчителя музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності. Наукові
записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. Психолого-педагогічні
науки, (1), 31–37.
Демченко, О. (2006). Реалізація основних підходів, методів та форм організації самостійної ро-
боти у сучасній педагогічній практиці. Рідна школа, (7), 19–22.
Костенко, Л. (1998). Педагогічні умови організації навчально-пізнавальної діяльності майбут-
ніх вчителів музики : автореф. дис. … канд. : 13.00.01. Київ.
Король, В. М., Мусієнко, В., Токова, Н. Т. (Ред.). (2003). Організація самостійної роботи студентів.
Черкаси: Вид-во ЧДУ, 216 с.
Луценко, В. (2002). Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтова-
ного навчання [Неопубл. автореф. автореф. дис. канд. пед. наук.]. Харк. держ. пед. унів. ім. Г.С.
Сковороди.
Малихін, О. (2009). Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогіч-
них навчальних закладів : Теоретико-методологічний аспект. Видавничий дім. 307 с.
Олексюк, О., & Ткач, М. (2004). Педагогіка духовного потенціалу особистості: Сфера музичного
мистецтва. Знання України.
Падалка, Г. (2019). Художньо-методична культура викладача мистецьких дисциплін:
Сутність, принципи саморозвитку. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (4).
https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/163
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, Поло-
ження № №161. (1993) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93#Text
Раструба, Т. В. (2020). Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо-про-
фесійної програми «Музичне мистецтво» [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»]. НДУ
ім. М. Гоголя. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1994/1/метод.самост.робота%20
2019.pdf
© Tetiana Rastruba
Volume 4 (1) 2023Professional Art Education
48
Раструба, Т. В. (2022). Організація самостійної роботи магістрантів освітньо-професійної про-
грами «Середня освіта (Музичне мистецтво)» для здобувачів другого (магістерського) рівня ви-
щої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. НДУ ім. М. Гоголя. http://lib.ndu.edu.ua/
dspace/bitstream/123456789/2453/1/МАКЕТ_Раструба_Самост_робота_2022_1661314715.pdf
Рибалко, Л. (2013). Акмеологічний аспект змісту самостійної роботи студентів. Акмеологія в
Україні: Теорія і практика: Зб. Наук . праць., 63–69.
Ростовський, О. (1997). Педагогіка музичного сприймання: навч.-метод. посібник, 234 с.
Тімашева, Т. (2012). Теоретичне обґрунтування критеріїв та показників сформованості творчої
самостійності у майбутніх учителів музики. Молодь і ринок, 5(88), 127–131.
Цюряк, І. О.,& Федорченко, В. К., & Борисенко, Н. С. (2018). Рекомендації для са-
мостійної роботи студентів мистецьких спеціальностей. ЖДУ ім. Івана Франка.
http://eprints.zu.edu.ua/28551/1/НАВЧ-МЕТОД%20ПОС.%20ТЕСТИ%20ЦФБ.pdf
Чолишкіна, О. Г. (2018). Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи сту-
дентів з дисципліни «Теорія систем та системний аналіз» (для освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр»). МАУП.
Шайдур, І. (2000). Психолого педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів.
Рідна школа, (3), 54–55.
Шимко, І. (2001). Проблеми організації самостійної роботи у вищій школ. Рідна школа, (8), 34–
35.
Шишкіна, Н. О. (2003). Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридич-
них дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі [Неопубл. дис... канд. пед. наук].
Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди.
Щолокова, О. (2017). Новітні підходи та технології у професійній підготовці вчителя мистець-
ких дисциплін. Innovative processes in education (с. 238–244). AMEET Sp. z o.o. https://enpuir.npu.
edu.ua/bitstream/handle/123456789/27442/Shcholokova%20-%20Novitni%20pidkhody%20ta%20
tekhnolohii.pdf?s
REFERENCES
Vasilyeva, O. (2020). The Inuence of National Ideas of T. Shevchenko on the Ukrainian
Choral Culture of the Late XIX Early XX Centuries. Professional Art Education, 1(1), 4-9.
https://doi.org/10.34142/27091805.2020.1.01.01 [in Ukrainian]
Smyrnova С. (2020). Specicity of Students’ Creative Self-Expression in the
Process of Conductor-Choral Education. Professional Art Education, 1(1), 10-16.
https://doi.org/10.34142/27091805.2020.1.01.02 [in Ukrainian]
Vasilyeva, O., & Sokolova, A. (2021). Specicity of Teaching Conductors and Choral Disciplines
in the Training of Future Teachers of Music Art. Professional Art Education, 2(1), 45-51.
https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.06 [in Ukrainian]
Loshkov, Y. (2021). Sociocultural processes of transformation modern music education in Ukraine.
Professional Art Education, 2(2), 22-30. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.02.03 [in Ukrainian]
Antonyuk, V. (1999). Formuvannya indyvidualʹnoho vykonavsʹkoho stylyu: kulʹturno-antropolohichnyy aspekt:
naukove doslidzhennya[ Formation of individual performance style: cultural and anthropological aspect: scientic
© Тетяна Раструба
Professional Art Education Volume 4 (1) 2023 Scientic Journal
49
research. Ukrainian idea]. Ukrayinsʹka ideya. [in Ukrainian].
Buryak, V. K. (2001). Samostiyna robota yak vyd navchalʹnoyi diyalʹnosti shkolyara [ndependent work as a type
of student’s educational activity]. Ridna shkola, (9), 49–51. [in Ukrainian].
Huseynova, L. V. (2017). Teoretychna kontseptualizatsiya protsesu formuvannya hotovnosti maybutnʹoho
vchytelya muzychnoho mystetstva do instrumentalʹno-vykonavsʹkoyi diyalʹnosti [Theoretical conceptualization
of the process of forming the readiness of the future music teacher for instrumental and performing activities].
Naukovi zapysky Nizhynsʹkoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholya. Ser. Psykholoho-pedahohichni nauky,
(1), 31–37. [in Ukrainian].
Demchenko, O. (2006). Realizatsiya osnovnykh pidkhodiv, metodiv ta form orhanizatsiyi samostiynoyi roboty
u suchasniy pedahohichniy praktytsi [Implementation of the main approaches, methods and forms of organizing
independent work in modern pedagogical practice]. Ridna shkola, (7), 19–22. [in Ukrainian]
Kostenko, L. (1998). Pedahohichni umovy orhanizatsiyi navchalʹno-piznavalʹnoyi diyalʹnosti maybutnikh
vchyteliv muzyky [ Pedagogical conditions for the organization of educational and cognitive activities of future
music teachers]: avtoref. dys. … kand. : 13.00.01. Kyyiv. [in Ukrainian]
Korol,V. M. (2013). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv [Organization of independent work of students].
Cherkasy: Vyd-vo ChDU, 216 s. [in Ukrainian].
Lutsenko, V. (2002). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv v umovakh osobystisno-oriyentovanoho
navchannya [Organization of independent work of students in the conditions of personally-oriented learning].
[Neopubl. avtoref. avtoref. dys. kand. ped. nauk.]. Khark. derzh. ped. univ. im. H.S. Skovorody.[in Ukrainian].
Malykhin, O. (2009).Orhanizatsiya samostiynoyi navchalʹnoyi diyalʹnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh
navchalʹnykh zakladiv:teoretyko-metodolohichnyy aspekt [ Organization of independent educational activities of
students of higher pedagogical educational institutions: theoretical and methodological aspect].: monohraya. :
Vyd. dim, 307 s. [in Ukrainian].
Олексюк, О., & Ткач, М. (2004). Педагогіка духовного потенціалу особистості: Сфера музичного мистецтва
[Pedagogy of the spiritual potential of the individual: The sphere of musical art ]. Знання України. [in Ukrainian].
Padalka, H. (2019). Khudozhnʹo-metodychna kulʹtura vykladacha mystetsʹkykh dystsyplin: Sutnistʹ, pryntsypy
samorozvytku[rtistic and methodical culture of the teacher of art disciplines: Essence, principles of self-development
]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi, (4). https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/
view/163 [in Ukrainian].
Polozhennia pro orhanizatsiiu navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Regulations
on the organization of the educational process in higher educational institutions of Ukraine] vid 02.06.93 №161.
Zbirnyk normatyvnykh aktiv Ukrainy shchodo orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu u vyshchomu
navchalnomu zakladi. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93#Text [in Ukrainian].
Rastruba, T. V. (2020). Orhanizatsiya ta provedennya samostiynoyi roboty studentiv osvitnʹo-profesiynoyi
prohramy «Muzychne mystetstvo» [Organization and implementation of independent work of students of the
educational and professional program «Musical Art»] [dlya zdobuvachiv pershoho (bakalavrsʹkoho) rivnya
vyshchoyi osvity za spetsialʹnistyu 025 «Muzychne mystetstvo» haluzi znanʹ 02 «Kulʹtura i mystetstvo»]. NDU im.
M. Hoholya http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1994/1/метод.самост.робота%202019.pdf [in
Ukrainian].
Rastruba, T. V. (2022). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty mahistrantiv osvitnʹo-profesiynoyi prohramy
«Serednya osvita (Muzychne mystetstvo)» dlya zdobuvachiv druhoho (mahistersʹkoho) rivnya vyshchoyi
osvity zi spetsialʹnosti 014 Serednya osvita za predmetnoyu spetsialʹnistyu 014.13 Serednya osvita (Muzychne
mystetstvo) haluzi znanʹ 01 Osvita/Pedahohika [Organization of independent work of master’s students of
the educational and professional program «Secondary education (Musical art)» for applicants of the second
(master’s) level of higher education in the specialty 014 Secondary education by subject specialty 014.13
Secondary education (Musical art) in the eld of knowledge 01 Education/Pedagogy ]. NDU im. M. Hoholya
© Tetiana Rastruba
Volume 4 (1) 2023Professional Art Education
50
Надійшла до редакції / Received: 15.03.2023
Рекомендовано до друку / Accepted: 19.04.2023
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/2453/1/МАКЕТ_Раструба_Самост_робота_2022_1661314715.pdf
[in Ukrainian].
Rybalko, L. (2013). Akmeolohichnyy aspekt zmistu samostiynoyi roboty studentiv[Acmeological aspect of the content of
students’ independent work ]. Akmeolohiya v Ukrayini: Teoriya i praktyka: Zb. Nauk . pratsʹ., 63–69. [in Ukrainian].
Rostovsʹkyy, O. (1997). Pedahohika muzychnoho spryymannya [Pedagogy of musical perception] [in Ukrainian].
Timasheva, T. (2012). Teoretychne obhruntuvannya kryteriyiv ta pokaznykiv sformovanosti tvorchoyi samostiynosti
u maybutnikh uchyteliv muzyky [Theoretical substantiation of the criteria and indicators of the formation of creative
independence in future music teachers]. Molodʹ i rynok, 5(88), 127–131 [in Ukrainian].
Tsyuryak, I. O., Fedorchenko, V. K., & Borysenko, N. S. (2018). Rekomendatsiyi dlya samostiynoyi roboty studentiv
mystetsʹkykh spetsialʹnostey [Recommendations for independent work of art students]. ZHDU im. Ivana Franka.
http://eprints.zu.edu.ua/28551/1/НАВЧ-МЕТОД%20ПОС.%20ТЕСТИ%20ЦФБ.pdf [in Ukrainian].
Cholyshkina, O. H. (2018). Metodychni rekomendatsiyi shchodo zabezpechennya samostiynoyi roboty studentiv z
dystsypliny «Teoriya system ta systemnyy analiz» (dlya osvitnʹo-kvalikatsiynoho rivnya «bakalavr») [Methodological
recommendations for ensuring the independent work of students in the discipline «Systems Theory and System Analysis»
(for the educational and qualication level «Bachelor»]. MAUP. [in Ukrainian].
Shaydur, I. (2000). Psykholoho – pedahohichni aspekty orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv [Psychological and
pedagogical aspects of organizing students’ independent work ]. Ridna shkola, (3), 54–55. [in Ukrainian].
Shymko, I. (2001). Problemy orhanizatsiyi samostiynoyi roboty u vyshchiy shkol [Problems of organizing independent
work in higher schools ]. Ridna shkola, (8), 34–35. [in Ukrainian].
Shyshkina, N. O. (2003). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv u protsesi vyvchennya yurydychnykh dystsyplin
u vyshchomu navchalʹnomu pedahohichnomu zakladi [Organization of independent work of students in the process of
studying legal disciplines in a higher educational and pedagogical institution].[Neopubl. dys... kand. ped. nauk]. Kharkivsʹkyy
derzhavnyy pedahohichnyy universytet im.H.S.Skovorody. [in Ukrainian].
Shcholokova, O. (2017). Novitni pidkhody ta tekhnolohiyi u profesiyniy pidhotovtsi vchytelya mystetsʹkykh dystsyplin
[The latest approaches and technologies in the professional training of art teachers ]. U Innovative processes in education
(s. 238–244). AMEET Sp. z o.o https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27442/Shcholokova%20-%20
Novitni%20pidkhody%20ta%20tekhnolohii.pdf?s [in Ukrainian].
© Тетяна Раструба
Professional Art Education Volume 4 (1) 2023 Scientic Journal
51
© Tetiana Rastruba
The purpose of the article is to determine the most effective model of building a systematic
organization of independent work of future music teachers during their professional training.
Methods and methodology . The research is based on the leading positions of scientists
regarding the organization of independent work in the preparation of future teachers of musical art
based on the principles of a comprehensive approach.
The scientic novelty of the article lies in reecting the concept of implementation and the
main requirements for the implementation of independent work of students of art specialties in the
process of their professional training. Recommendations are given on the use of the time budget for
independent work by future music teachers; some aspects of digitalization of independent work are
highlighted.
Results . Updating attention to the main steps of organizing the independent work of future
music teachers during their professional training. The principles of goal-setting, individualization,
gradualism and systematicity, activity, control and feedback, use of modern technological means are
highlighted as key in solving the issue of organizing students’ independent work. Its types, forms and
methods are analyzed. Attention is drawn to the modern teacher’s understanding of his own role in
the successful implementation of independent work by the student, as a consultant, facilitator , coach
. The success factors of organizing independent work have been determined: self-motivation , time
management, goal setting, constant practice and training, self-organization and support. An attempt
was made to outline a modern model of organizing independent work for the effective implementation
of the educational process in the preparation of future music teachers, which includes: design and
planning, interactivity and the use of information and communication technologies, the formation of
creative activity, independent research and collective participation.
Keywords: independent work, future music teachers, digitalization , principles, success factor,
model .
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN THE
TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF MUSICAL
ART: MODERN CHALLENGES AND REALITIES
© Tetiana Rastruba
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor, associate professor of the department
of vocal and choral skills Nizhyn Mykola Gogol
State University
Nizhyn, Ukraine
email: rastruba_1510@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-2232-1190
DOI 10.34142/27091805.2023.4.01.05