42
Volume 2 (2) 2021Professional Art Education
© Наталя Житєньова
УДК УДК 004.92:004.73
DOI 10.34142/27091805.2021.2.02.05
РОЗРОБКА UX/UI ДИЗАЙНУ САЙТУ ФАКУЛЬТЕТУ
МИСТЕЦТВ ХНПУ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ
© Житєньова Наталя Василівна
доктор педагогічних наук, професор ка-
федри дизайну Харківського національ-
ного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди,
Харків, Україна
email: melennaznv@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3083-1070
В роботі розглянуто тенденції UX/UI дизайну освітніх сайтів закладів вищої освіти в Україні.
Проаналізовано сайти факультетів мистецької освіти щодо юзабіліті та структурних елементів. Вио-
кремлено необхідні аспекти для розробки дизайну сайту факультету мистецтв Харківського національ-
ного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Використовувалися такі методи дослідження, як
предметно-аналітичний для вивчення структурних та ілюстративних джерел; термінологічний прий-
ом для однозначного розуміння істотних ознак дизайну; психологічний метод вербального визначення
характеру зорового відчуття від фінальної стадії розробки дизайну сайту. Виявленні сучасних тенденцій
UX/UI дизайну у розробці сайтів мистецького спрямування. Виокремленні необхідних структурних еле-
ментів розробки сайту факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди.
Результати дослідження довели, що для розробки UX/UI дизайну сайту факультету мистецтв
ХНПУ імені Г.С. Сковороди необхідно використовувати різні структурні елементи такі як: емоційний ди-
зайн (використання візуально «живих» елементів для спонукання виникнення почуттів та реакції від
користувачів); геометрична структура (використання класичних геометричних елементів для акцен-
туації); дизайн із розділеним екраном (використання умовно розділеного екрану на дві панелі контенту,
що згортається у вертикальний блок в адаптивному дизайну); збільшення змісту тексту (повернення
багаторівневих заголовків тощо); нові шрифти (уникнення класики і використання засічок, зміна розміру
від слова до слова, використання напівпрозорого шрифту із перекриттям непрозорого, додавання жирно-
го та курсивного нарису); адаптація під нові гаджети (забезпечення якісними збільшеними зображення-
ми для адаптивного дизайну); унікальна мікровзаємодія (наявність тактильних оглядів у адаптивному
дизайні, тобто можливість змінювати відтінок для різних станів програми, візуалізацію завантаження
потрібної сторінки, додавання анімації під час переходу, наявність оригінальної реакції на натискання
певних кнопок на сайті).
Ключові слова: UX/UI дизайн, тенденції UX/UI дизайну, юзабіліті, структура сайту, айдентика,
адаптивний дизайн.
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями.
Пандемія COVID-19 змусила заклади освіти пере-
йти на дистанційну та змішану форму навчання.
Багато закладів вищої освіти у всьому світі запу-
стили віртуальні університети (Кембриджський,
Оксфордський та інші університети), що значно
розширило доступ до навчання абітурієнтів з
будь-якої точки світу та стрімко підвищило кон-
куренцію серед закладів освіти. Освітні послу-
ги активно пропонуються як під час прийому
абітурієнтів так і у весь період навчання і чим
зручніше, зрозуміліше та візуально комфортно
розроблено сайт університету, факультету, ка-
федри, тим вище імідж університету на загаль-
носвітовій арені, і, відповідно, більше шансів
зацікавити потрібну цільову аудиторію. Сьогод-
ні, одним із провідних завдань університетів є
підвищення їх конкурентоспроможності на рин-
ку освітніх послуг шляхом постійної роботи над
розвитком та підтримкою іміджу та бренду, що
узгоджуються зі стратегічними цілями універси-
тету. Безумовно, безпосередню профорієнтаційну
роботу, щодо залучення абітурієнтів, здійснює
факультет та його відповідні кафедри. У межах
даної статті ми опікуємось удосконаленням сайту
43
Professional Art Education Volume 2 (2) 2021 Scientic Journal
факультету мистецтв. Такі аспекти зумовлюють
необхідність визначення сучасних тенденцій UX/
UI дизайну сайтів освітніх закладів у зазначено-
му напрямку та удосконалення існуючого ди-
зайну сайту факультету мистецтв Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди.
Аналіз основних досліджень і публікацій.
На даний момент питання дизайну освітніх
сайтів є цікавим але недостатньо дослідженим
напрямком. Так у науковій роботі О. Забарної та
О. Соловйової (2013) досліджуються питання ак-
туальності розробки веб-сторінок освітніх сайтів
та сайт розглядається як інструмент комунікації.
У роботі Т. Пишкайло (2017) наголошено на важ-
ливості використання «айдентики» в сучасному
веб-дизайні. Дослідження О. Кунгурцевої (2017)
присвячені загальним вимогам до сайтів закладів
освіти. Л. Боднар (2019) зазначила методичні ре-
комендації щодо створення інтернет-сайту освіт-
нього закладу, розкрив особливості сайтів за при-
значенням, подано покрокові дії, а саме: розробка
структур, дизайну, макету, головної сторінки, ди-
наміки, тестування сайту. М. Рудний (2014) у своїй
роботі розглянув розробку програмного забезпе-
чення сайту кафедри програмного забезпечення.
Формулювання цілей та завдань статті.
Метою роботи є удосконалення існуючого дизай-
ну сайту факультету мистецтв Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди. Відповідно до мети було визначено
наступні завдання: 1. Проаналізувати освітні сай-
ти ЗВО України у напрямку мистецької освіти. 2.
Схарактеризувати сучасні тенденції UX/UI дизай-
ну у розробці сайтів мистецького спрямування. 3.
Виокремити необхідні структурні елементи сайту
факультету мистецтв Харківського національно-
го педагогічного університету імені Г.С. Сковоро-
ди.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні сайт
є «візитною карткою» будь-якої установи та не-
обхідною умовою для ефективної взаємодії з ко-
ристувачами. Просування освітніх послуг у су-
часному світі здійснюється не тільки за рахунок
проведення різноманітних профорієнтаційних
заходів, але й у мережі Інтернет, де освітні устано-
ви демонструють віртуальну активність, розкри-
вають власні конкурентні переваги для потенцій-
ної аудиторії.
Дослідниця О. Кунгурцева (2017) зазначає,
що для всіх сайтів закладів освіти, наскільки б
вони не були специфічними у своїх напрямках, є
загальні вимоги:
- на сайті повинна дотримуватися грамотна
композиція тексту та картинок, щоб у відвідувача
не було відчуття дискомфорту;
- дизайн повинен відповідати останнім
тенденціям web-дизайну, з метою підтримки
іміджу вузу та створення довірливих відносин у
абітурієнтів;
- навігація повинна бути чіткою та інтуїтив-
но зрозумілою користувачеві, щоб він не «заблу-
кав» на сайті у пошуках інформації;
- якщо заклад має співпрацю з іноземними
вузами, а також до навчання запрошуються іно-
земні студенти, потрібна можливість перекладу
мови сайту;
- для можливості інклюзивного навчання
студентів сайт також повинен надати можли-
вості для зручного перегляду сайту;
- колірна палітра, шрифти повинні відповіда-
ти фірмовому стилю закладу
З метою виявлення спільних елементів про-
аналізуємо сайти ЗВО у напрямку мистецької
освіти. Сайт Львівської національної академії
мистецтв (2021) має простий дизайн та інтуїтив-
но зрозумілий інтерфейс (див. рис. 1). Містить
певні блоки, а саме: Головна, Загальна інформа-
ція про факультет, Навчання, Факультети, Твор-
чість. Графічні елементи гармонійно виконані,
дотримано єдиний стиль виконання, гармоній-
но підібрано кольорову палітра (червоно-сіра
палітра) та шрифти Noto Sans та Roboto Condensed,
які зараз є актуальними. Сайт є адаптивним, що
полегшує користування з мобільних пристроїв.
Сайт факультету мистецтв Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгомано-
ва (2021) виглядає менш сучасно і спроектований
не у корпоративному стилі основного сайту (див.
рис. 2). Сайт дотримано у стандартній структурі,
інтерфейс є інтуїтивно зрозумілим з можливі-
стю переходу на будь-яку сторінку сайту із кож-
ного розділу. Сайт містить усі необхідні блоки:
Про факультет, Освітні послуги, Електронний
деканат, Освітні ресурси, Наука, Конкурси та фе-
стивалі. Використовується блакитно-біла кольо-
рова палітра. Однак, у дизайні сайту застосовано
шрифти Vernada та Arial Black, які є не актуаль-
ними і дуже схожими за загальним ознаками,
що робить їх поєднання не раціональним. Також,
до шрифтів додано тіні, що ускладнює читабель-
ність тексту. Іконки не мають загального стилю
дизайну. Сайт має адаптивний дизайн інтерфей-
су під різні пристрої.
© Natalya Zhytienova