31
Professional Art Education Volume 2 (2) 2021 Scientic Journal
УДК 378.147.88:74
DOI 10.34142/27091805.2021.2.02.04
ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У
ВИКОНАННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З
ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН
© Омельченко Ольга Миколаївна
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри дизайну ХНПУ імені Г.С.Сковороди,
Харків, Україна
еmail: olga4omela@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7023-9373
У статті висвітлено практичне значення використання евристичних методів у виконанні кон-
трольних практичних завдань з дизайнерських дисциплін. На основі принципу послідовності консистент-
ної інформації, методів евристичного аналізу, інтерпретації та стилізації, методу асоціацій визначаєть-
ся ефективність підготовки дизайнерів у вищих навчальних закладах, активізується творчий пошук,
розвиваються навички графічного, пластичного, образного, цілісного формоутворення. у статті визна-
чено та конкретизовано комплекс евристичних методів, здатних ефективніше вплинути на процес під-
готовки майбутніх дизайнерів, які допомагають розкрити індивідуальні здібності студентів, розвинути
художнє мислення, смак, фантазію, сміливість до експерименту. Розкрито сутність евристичних ме-
тодів навчання у виконанні практичних завдань з дизайнерських дисциплін. Висвітлено комплекс завдань
з курсу «Основи композиції» (кольорознавство, формоутворення) з використанням евристичних методів
(евристичного аналізу, інтерпретації та стилізації, методу асоціацій тощо). Надано приклади створення
об’ємних композицій через ідеї розвитку та варіанти перетворення крапки в лінії, лінії в плями, плями в
об’єм з використанням метру і ритму. Доведено ефективність представлених завдань у створенні де-
коративних композицій з будь яких матеріалів і технік: вітражу, гобелену, аплікації, інтарсії, розпису,
ескізів абстрактної міні колекції одягу тощо.
Ключові слова: дизайн, композиція, евристика, евристичні методи, формоутворення, кольо-
рознавство.
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями.
Дизайнерська діяльність це галузь де нові
ідеї та художньо-проектні пошуки є головними
у вирішенні функціональних завдань предмет-
ного світу та середовища. За останні десятиріччя
збільшилася кількість спеціалізацій в дизайні.
На перший погляд вони поглиблюються у своєму
окремому розвитку, але мають тісні зв’язки між
собою, взаємовплив та взаємовідносини. Збіль-
шилася кількість стильових рішень та напрямків
формоутворення у кожній спеціалізації. В такій
багатошаровій ситуації дизайнеру складно знахо-
дити особисте авторське рішення, графічну, пла-
стичну, декоративну мову. Наприклад, дизайнер
середовища, обираючи стиль, звертається як до
історичних так і до сучасних стилів, але не копіює
їх, а переосмислює та інтерпретує їх особливості,
користується каталогами різних творів з дизайну
та матеріалів і пропонує нові художньо-емоційні
зв’язки у новому функціональному просторі. Ці
проблеми залишаються актуальними як для ди-
зайнерів початківців, так і для професіоналів.
Для активізації творчого пошуку в підготов-
ці дизайнерів в вищих навчальних закладах іс-
нують нетрадиційні евристичні методи які знай-
омлять на теоретичному та практичному рівні
майбутніх спеціалістів. У педагогіці під кате-
горією «евристика» визначається метод навчан-
ня. Під проблемним навчанням розуміється си-
стема науково обґрунтованих методів та засобів,
які дозволяють визначити проблемні ситуації
та активізувати самостійну діяльність студентів
щодо їх вирішення з метою інтелектуального та
творчого розвитку» (Валькова, 2015 ,с. 166]. У ди-
зайнерській діяльності в самому слові «проєкт»
(від латинської proiectus – кинутий наперед) існує
план, задум, який містить творчу дію і результат.
Концептуальне мислення ключ до створення
нових творчих знахідок. Отже, тема статті є ак-
туальною, значимою з точки зору висвітлення
питань використання евристичних методів у
© Olga Omelchenko
32
Volume 2 (2) 2021Professional Art Education
виконанні практичних завдань з дизайнерських
дисциплін
Аналіз основних досліджень і публікацій.
Евристичним методам в дизайні присвячено ро-
боти Н.П. Валькової, яка спиралася на створення
методики та досвіду викладання основ евристи-
ки, В.І. Клубнікової в ЛВХПУ ім. В.І. Мухіної та
СПГХПА ім. А.Л. Штігліца в 70-х 90-х роках ХХ
століття. «Загальна мета курсу була позначена як
розвиток і стимулювання об’єктивних наукових
методів і творчих можливостей дизайнера, осна-
щених процесом проектування, професійно-твор-
чим пошуком, формуванням основ самоуправлін-
ня тощо» (Валькова, 2015 ,с. 168].
Характеристика евристичних методів нав-
чання досить плідно висвітлена в працях Благо-
вої Т.Ю. Так, у навчально-методичному посібнику
«Евристичні методи..» надається характеристика
використання як загальних, так і специфічних
методів. На думку автора, евристичні методи
виступають в якості стимулятора, розширюють
горизонти творчих можливостей та експери-
ментів (Благова, 2006).
Водночас Губаль Б.І. (2011, с. 14) підкреслює,
що виконання композиційних вправ надає ро-
зуміння єдності композиції, цілісності, визначен-
ня головного та другорядного. В результаті опану-
вання знань та практичних навичок з композиції
закріплюється досвід і в майбутньому використо-
вується в будь якій творчій роботі. Саме вправи з
композиції це інструмент в рішенні евристич-
них методів в дизайні.
Формулювання цілей та завдань статті.
Метою статті є розгляд евристичних методів та
аналіз стосовно можливості їх використання у
процесі виконання контрольних практичних
вправ з дизайнерських дисциплін.
Виклад основного матеріалу. В роботі ди-
зайнера часто вирішуються складні проблеми
комплекс завдань, які об’єднані однією концеп-
цією, ідеєю, витоками натхнення, де необхідністю
є збереження єдності формоутворення та його ро-
звиток: комплекти текстильних виробів, колек-
ції одягу, меблеві гарнітури, житлові комплекси
осель, громадські об’єкти, міські та ландшафт-
ні середовища, друкована продукція, фірмовий
стиль тощо. До таких випробувань дизайнери
готуються у вищих навчальних закладах з дизай-
ну, де серед пропедевтичних дисциплін виокрем-
люються «Основи композиції». Ця дисципліна
активує процес творіння, розвиток креативного
мислення і виводить студента на новий високий
рівень професіоналізму в будь яких видах дизай-
ну. «Всяке поняття існує не саме по собі, а в си-
стемі понять. Тому композицію як метод гармоні-
зації проектувальних систем можна розглядати
на формальному рівні, як систему, яка включає
взаємозв’язані елементи: ідею композиції (або за-
дум), композиційний «матеріал», засоби гармоні-
зації, прийоми гармонізації, гармонізований «ма-
теріал», принципи композиції, композиційний
образ (або наочну уяву про задум)»
Вивчення засобів, прийомів та принципів
побудов формальних композицій є важливою
складовою дизайнерської творчості. На прикладі
використання геометричних фігур в безпредмет-
них композиціях студенти опановують побудо-
ву композиції, її пластику, формоутворення, об-
разність, тектонічність в лінійних, площинних,
об’ємних, просторових формах. В процесі навчан-
ня завдання ускладняються та примножуються
«від простого до складного» та «від загального до
особистісного» – це шлях формування та розвитку
творчої особистості.
Завдання, які пропонується розглянути, ви-
конувались після вивчення основних засобів
композиції: метр і ритм, симетрія та асиметрія,
статика та динаміка, рух та спокій, нюанс та кон-
траст, пропорції та пропорційність, тощо. Деякі
завдання вміщали знання з «Кольорознавства»
та «Формоутворення».
Ідея розвитку та перетворення крапки в
лінії, лінії в плями, плями в об’єм з використан-
ням метру і ритму. Складне завдання ділиться на
декілька простих. «Рух та перетворення» заданих
елементів відбувається поетапно: метричний по-
втор крапок на частині площини, потім метрич-
ний повтор ліній (пунктирних, прямих, кривих
тощо), потім лінії групуються у плями, які ство-
рюють композиційні частини площинні, та ілюзії
рельєфу, об’єму і простору. Перед виконанням чи-
стового варіанту студент робить пошуки і визна-
чає композиційну схему руху в просторі листа,
а також вирішує в яку геометричну форму по-
винна «перетворитися» крапка, та користується
методом подрібнювання композиції на пропор-
ційні частини, де і відбуваються зміни. Кількість
змінених позицій залежить від задуму автора.
Користь такого завдання полягає в тому, що сту-
дент: вчиться спочатку організовувати простір
листа, будувати пропорційну структуру всієї ком-
позиції, а потім простими змінами геометричних
заданих елементів досягати поставленої мети,
виразності зображення. Кропітка робота графіч-
© Ольга Омельченко