34
Volume 2 (1) 2021
35
Professional Art Education Volume 2 (1) 2021 Scientic Journal
The purpose of the article is to cover and theoretically substantiate the content of formation of vocal
competence of future music teachers in the class «Voice staging».
Methods & methodology. Vocal competence as a structural component of professional training, involves
the acquisition of methodological, pedagogical and vocal-performing training of students. The content, forms and
methods of formation of vocal competence of the future teacher of musical art in a class «Voice staging» are caused
by feature of specicity of professional preparation. The formation of vocal competence is especially inuenced
by the creative approach of the applicant to the educational process, which is implemented in the following areas:
conscious work on the shortcomings of sound production and high singing form; independent listening to vocal
works performed by world-famous domestic and foreign opera and chamber singers; attending city art events
(opera house, operetta theater, philharmonic hall, concert events with the participation of leading masters of
vocal art). In the process of formation of vocal competence, in voice lessons it is pedagogically expedient to use the
following methods: mastering musical-theoretical knowledge, independent work, exercises (breathing, diction,
articulation, singing), creative (performance, dramatization, illustration).
Scientic novelty. The specics of creative professional activity are revealed, which reects the quality of
the performing culture of a music teacher. It is proved that professional training combines methodical, scientic,
vocal-performing and pedagogical-organizational activity. It is established that the process of formation of
vocal competence is quite long and requires a certain sequence. It was found that it is pedagogically expedient
to use special exercises, creative tasks, focus on methods of working with different types of voices, based on
physiological and age characteristics of students, know the principles of organizing concert performances and
more. The inuence on the formation of vocal competence of the unique heritage of Ukrainian singing traditions,
the use of the best vocal methods of domestic and foreign teachers is estimated.
Conclusions. The article proves that vocal competence reects the quality of professional training, gives
the opportunity to comprehensively use the acquired knowledge, skills and abilities in further pedagogical
activities: educational, scientic, cultural, artistic, methodological. In order to improve the process of vocal
training in the classroom of voice production, students have the opportunity to consciously get acquainted with
unsurpassed masterpieces of singing, examples of vocal culture, the best traditions of world and domestic vocal
schools, combining musical and artistic-aesthetic activities.
Key words: teacher, vocal training, competence, voice staging, art, musical art
DOI 10.34142/27091805.2021.2.01.04
FORMATION OF VOCAL COMPETENCE OF FUTURE
TEACHERS OF MUSIC ART IN THE CLASS «VOICE
STAGING»
© Valentina Kuzmichyova
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent,
Professor of the Department of Theory
and Methodology of Artistic Education and
Vokal-choral Training of the Teacher of
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical
University,
Kharkiv, Ukraine
email: 1965valentina@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-4449-3199
Формування вокальної компетентності майбутніх учителів
музичного мистецтва в класі «Постановка голосу»
© В. Кузьмічова © l. Hryhorova
УДК 7.012:7.023.1-037
DOI 10.34142/27091805.2021.2.01.05
РОЗРОБКА АВТОРСЬКИХ ФАКТУР ТА ЇХ ВИКОРИ-
СТАННЯ У ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННІ СУЧАСНОГО
ОДЯГУ
© Григорова Лариса Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент, заві-
дувач кафедри дизайну, факультету мис-
тецтв Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г.С. Сковороди,
член спілки дизайнерів України
Харків, Україна
email: laragrig73@gmail.com
https:/orcid.org/0000-0002-8990-8861
У статті розглянуто роль авторських фактур у контексті дизайн-проектування сучасного одя-
гу; проаналізовано колекції студентів кафедри дизайну, факультету мистецтв, ХНПУ імені Г.С. Сково-
роди з точки зору інноваційної розробки фактурних поверхонь і їх використання. Результати показали,
що тема вибору поверхів матеріалу в дизайні сучасного одягу дуже актуальна і вимагає постійної ін-
новаційної розробки для отримання нових фактурних рішень. Зазначено, що у сучасному дизайні фак-
тура активно впливає на формоутворення, пластику, композицію і силует костюму, акцентує увагу
на певних ділянках поверхні виробу, підсилює природну виразність використаного матеріалу, а також є
важливою для визначення стилю. Поєднування різних фактурних поверхів дає можливість досягти різ-
номанітності рішень у підході до створення костюму та його обробки, а також підвищує естетичний
статус моделі. Визначено, що для створення фактурних поверхонь можна використовувати різні прий-
оми виготовлення, а саме: використання контрастних і нюансних поєднань фактур; випалювання на
основі витинанки; використання традиційної витинанки у поєднані з печворком; квілінг; вишивка; пер-
форація; строчки та пришивні елементи; защипи і утворення складок; розтягування, тертя, тиснення;
нанесення об’ємних малюнків та фотограми; насичення фактури об’ємними доповненнями (ворс, вузли,
букле, каміння, кисті, джгути). Аналіз способів створення авторських фактур на основі робіт студентів
кафедри дизайну ХНПУ імені Г.С. Сковороди дозволяє глибше переосмислити вплив фактурних поверхонь
для втілення дизайнерської ідеї, а саме: виразності образу, композиційного рішення, ступеня об’ємності
одягу, її маси, щільності.
Ключові слова: фактура, дизайн-проектування, костюм, матеріал, одяг, декор.
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями.
Кожен модний сезон приносить свої фактур-
ні та декоративні переваги. Безперервний пошук
нових матеріалів, фактур і малюнків є одним із
шляхів оновлення, збагачення форм одягу і аксе-
суарів у проектуванні. На сьогоднішній день при
розробці моделей одягу велика увага приділяєть-
ся фактурі текстильних полотен. Завдяки вико-
ристанню матеріалів з різною текстурою у виро-
бах з однаковою конструкцією, можна домогтися
нових візуальних ефектів, що дозволяє істотно
розширити асортимент виробів. Різноманіття
матеріалів з їх властивостями, технологій виго-
товлення та декоративних технік для їх обробки
спонукають дизайнерів до пошуку нових рішень і
дають поштовх до експериментів з формою.
Фактура в костюмі не існує сама по собі, вона
є важливою складовою художнього образу, до-
зволяє дизайнеру висловити авторську концеп-
цію, образи і асоціації у проектуванні. Слідуючи
тенденціям сучасного суспільства, дизайнери
все частіше звертають увагу на естетичне і прак-
тичне застосування фактурної поверхні. Фактура
поверхня форми, що створює зовнішній вигляд
виробу і визначає його зоровий образ (M. Kisil,
2017).
Новим прийомом в дизайн-проектуванні є
поєднання в одному костюмі традиційних обро-
бок і авторських насичених фактурних повер-
хонь. Роботи з розробки авторських фактур та їх
специфіка тільки починають завойовувати увагу
науковців та фахівців галузі дизайну одягу.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У
сучасній літературі з’являється усе більше статей,
публікацій, які так чи інакше охоплюють тему
стосовно застосування тих чи інших термінів
з галузі текстильного дизайну. Так, дослідники
Professional Art Education